มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 เปิดรับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

4054
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563  เปิดรับสมัคร 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563เปิดรับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563  เปิดรับสมัคร 1 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาใน
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563
เปิดรับสมัคร 1 – 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ได้มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และใช้เสนอรับการทดสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคุรุสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จึงประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑.หลักสูตร และจำนวนนักศึกษาที่รับเข้าศึกษา คณะกรรมการคุรุสภามีมติอนุมัติให้หลักสูตรประกศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ ๒๕๖๒) รับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖ต จำนวน ๑๘๐ คน

๒. คุณสมบัติผู้สมัคร

๒.๑ เป็นผู้เลื่อมใสในระบอบประชาธิปตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามระบอบประชาธิปไตย

๒.๒ ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

๒.๓ ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

๒.๔ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีสรรรมอันดีสำหรับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๖ ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

๒.๗ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์กรระหว่างประเทศ

๒.๘ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ปลดออก หรือไล่ออก เพราะการกระทำผิดตามวินัย หรือตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ หรือตามกฎหมายอื่น

๒.๙ ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าศึกษา หรือสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

๒.๑๐ ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใดอันเนื่องมาจากความประพฤติมิชอบ

๒.๑๑ มีร่างกายแข็งแรงไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา ได้แก่ โรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้งอันปรากฏอาการ โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุรา หรือโรคอื่น ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

๒.๑๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่า ตามที่ ก.พ. รับรอง โดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้

๒.๑๓ มีเกรดเฉลี่ยสะสมสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ๒.๕๐ ขึ้นไป

๒.๑๔ เป็นครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการสอนในสถานศึกษา

๒.๑๕ มีความประพฤติเรียบร้อย และเป็นผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู

และเกณฑ์อื่นๆสามารถDownload ประกาศรับสมัคร ใบสมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่

http://www.shorturl.at/abiM1

โทร. 038-515826

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/