มาตรการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสถานที่สอบ “อนาคตของเด็กไทย อย่าให้เสียสิทธิ์ เพราะโควิด 19” โดยความร่วมมือ 4 กระทรวง

795

มาตรการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสถานที่สอบ “อนาคตของเด็กไทย อย่าให้เสียสิทธิ์ เพราะโควิด 19” โดยความร่วมมือ 4 กระทรวง

มาตรการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสถานที่สอบ "อนาคตของเด็กไทย อย่าให้เสียสิทธิ์ เพราะโควิด 19" โดยความร่วมมือ 4 กระทรวง
มาตรการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสถานที่สอบ “อนาคตของเด็กไทย อย่าให้เสียสิทธิ์ เพราะโควิด 19” โดยความร่วมมือ 4 กระทรวง

ดาวน์โหลดมาตรการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสถานที่สอบ คลิกที่นี่

• เป็นความร่วมมือกันระหว่าง 4 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

• กระทรวงมหาดไทย โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นประธานในการอํานวยการสอบ ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัย ศึกษาธิการจังหวัด ทปอ.จังหวัด ดําเนินการจัดการสอบให้เป็นไปตาม มาตรการด้านสาธารณสุข และมาตรการการจัดสอบ

• ตรวจ ATK เมื่อมีอาการ หรือมีความเสี่ยงสูง ไม่แนะนําให้ตรวจทุกราย

•กําหนดให้แต่ละจังหวัด พิจารณาเปิดศูนย์สอบตามความเหมาะสม อย่างน้อย 1 แห่ง อาจพิจารณาใช้พื้นที่แยกกักชุมชน (CI) เพื่อจัดสอบ หรือ Hospitel เพื่อการจัดที่พัก

• การจัดระบบให้บริการอาหาร ตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการแยกของใช้ เช่น จัดอาหารกล่อง ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน จัดบริการรถรับ-ส่งสําหรับผู้ติดเชื้อ เพื่อเดินทางมาสอบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

• กทม.และปริมณฑล ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี จัดบริการรถ TAXI ฉุกเฉิน

• จังหวัดอื่น ๆ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ร่วมกับผู้จัดสอบในต่างจังหว พิจารณาการจัดบริการรถ

อ่านมาตรการจัดสอบสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในสถานที่สอบ เพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศธ.360 องศา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม ประกาศผลการย้ายครู สพฐ. ครั้งที่ 1 ปี 2565 ( ผลย้ายครู 2565 ) ครบทุกจังหวัด ครบทุก กศจ. ประกาศผลย้าย พิจารณาอนุมัติย้าย ระหว่างวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2565 – 15 มีนาคม 2565 และให้ออกคำสั่งย้ายภายในวันที่…