มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. ลูกหนี้ดีลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ขยายระยะเวลาช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด

1093
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.
มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ.

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. ลูกหนี้ดีลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ขยายระยะเวลาช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน ในการทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป ลดอัตราดอกเบี้ยให้ผู้กู้ยืมเงินที่ไม่เคยผิดนัดชำระเหลือ 0.01% ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564–31 ธันวาคม 2564 พร้อมเพิ่มและขยายระยะเวลามาตรการสู้ภัยโควิด ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวมถึงชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดีผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2563 และปี 2564 และงดการขายทอดตลาดจนถึงสิ้นปี 2564 เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชน

คณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการกำหนดให้มีผู้ค้ำประกันการชำระเงินคืนกองทุน สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินและทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินและทำสัญญากู้ยืมเงินใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 ดังนี้

– ผู้กู้ยืมรายใหม่

– ผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนระดับการศึกษา เช่น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เปลี่ยนระดับการศึกษาไปมหาวิทยาลัย, ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เปลี่ยนระดับการศึกษาไปประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปลี่ยนระดับการศึกษาไประดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ,ระดับปริญญาตรี เปลี่ยนระดับการศึกษาไป ระดับปริญญาโท เป็นต้น

เรื่องน่าอ่าน >> กยศ. ชี้แจงการหักเงินเดือนเพื่อชำระเงินคืน ผ่านองค์กรนายจ้าง พร้อมขอบคุณที่ร่วมส่งต่อโอกาสทางการศึกษา

– ผู้กู้ยืมเงินรายเก่า ที่เปลี่ยนสถานศึกษา เปลี่ยนหลักสูตร หรือ เปลี่ยนลักษณะการกู้ยืม เป็นต้น

1. ลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 0.01% ต่อปี เป็นการเฉพาะกิจ สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ระหว่างการชำระเงินคืนกองทุนและไม่เคยเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ (ปกติกองทุนคิดดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นคงเหลือ) โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

2. ขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

3. ชะลอการฟ้องร้องดำเนินคดี สำหรับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ประจำปี 2563 และปี 2564 ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความในปี 2564

4. งดการขายทอดตลาด ทรัพย์สินของผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ำประกัน ที่กองทุนได้ขอให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์ไว้จนถึงสิ้นปี 2564 โดยกองทุนจะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้กู้ยืมเงิน และ/หรือผู้ค้ำประกันที่ถูกยึดทรัพย์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วม ผู้รับจำนองที่ยึดไว้ (ถ้ามี)

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด คลิกที่นี่

กำหนดการกู้ยืม กยศ. ปี2564 พร้อมเปิดระบบกู้ยืมแบบใหม่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ กยศ. ลูกหนี้ดี ลดดอกเบี้ยเหลือ 0.01% 2. ขยายระยะเวลาช่วยเหลือผู้กู้ยืมสู้ภัยโควิด จากเว็บ กยศ.