วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษามาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน
และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยกำหนดวันและเวลาทำงาน
ของบุคลากรในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรไทย ให้ผู้บริหารของหน่วยงาน
ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดวันและเวลาทำงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้จัด
บุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานในแต่ละวันทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของบุคลากร
ทั้งหมดในหน่วยงานนั้น โดยให้คำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานและผลสัมฤทธิ์สูงสุดของการปฏิบัติงาน
เพื่ออำนวยความสะดวกและตอบสนองการให้บริการแก่ประชาชน นั้น

แม้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้ม
คลี่คลายลงตามลำดับ และได้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันและควบคุมโรคให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การระบาดของโรค เนื่องจากในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นห้วงเวลาสำคัญที่จะมีการจัดงนตามประเพณีท้องถิ่น
และทางศาสนา ซึ่งอาจมีการรวมกลุ่มบุคคลจำนวนมากเพื่อจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในเทศกาลส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ ฉะนั้น อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ให้
ยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแหร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๓0 พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙ และให้ประกาศ
มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

๑. บุคลากรในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการที่ไม่ระบุในข้อ ๒ ให้ปฏิบัติงานภายใน
ที่พัก (Work from home) อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ โดยการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวต้องไม่กระทบกับภารกิจการให้บริการแก่ประชาชน

๒. ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ระดับบริหารสูง ระดับ
บริหารต้น ระดับอำนวยการสูง และผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิซาการระดับเชี่ยวชาญ ขึ้นไป ให้ปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานต้นสังกัดตามปกติ

Advertisement

๓. ให้หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ กำกับ ควบคุม ดูแล
การปฏิบัติงานภายในที่พักของบุคลากรในสังกัดในเวลาราซการให้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ บุคลากรที่ต้องเดินทาง
ด้วยระบบขนส่งสาธารณะให้ปฏิบัติงานภายในที่พั. (Work from home)

๔.ให้บุคลากรในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความ
ในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๔๐)
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ มาตรการด้านสาธารณสุขในการควบคุมและป้องกันโรค รวมทั้งแนวทางการ
ปฏิบัติงานภายในที่พัก (Work from home) อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕
บระกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายสุภัทร จำปาทอง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงศึกษาธิการ

 

Advertisement

ขอบคุณที่มา : เว็บไซต์ ศธ.360 องศา
https://moe360.blog/2021/12/30/work-from-home-4/

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments