มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ของธนาคารออมสิน

1451
พักชำระหนี้ครู ธนาคารออมสิน
พักชำระหนี้ครู ธนาคารออมสิน

ด่วนที่สุด ที่ ศธ. ๐๔๐๐๒/ว ๙ ๗ ๘
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐
9 มีนาคม ๒๕๖๔

advertisement

เรื่อง มาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา ของธนาคารออมสิน
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายทุกศูนย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายทุกโรงเรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแสดงความจำนงขอเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ จำนวน ๑ ฉบับ
ด้วยธนาคารออมสิน แจ้งว่าหลังจากได้มีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย
ให้อัตโนมัติตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ซึ่งจากผลการเรียกเก็บหนี้งวดเดือนมกราคม ๒๕๖๔

พบว่า
ข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน ไม่สามารถ
ชำระหนี้ได้ตามเงื่อนไข จำนวน ๔๑.๙๗๑ บัญชี ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาผิดนัดชำระหนี้จนส่งผลกระทบต่อ
สถานะของลูกหนี้ ธนาคารจึงจัดทำมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สำหรับสินเชื่อครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยต้องแจ้งความจำนงขอเข้าร่วมมาตรการดังกล่าวภายในวันที่ ๓0 มีนาคม ๒๕๖๔
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย โดยธนาคารออมสินในพื้นที่จะประสานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

advertisement

เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว ขอให้ดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์และแจ้งมาตรการดังกล่าวให้ข้าราชการ/ลูกจ้าง/ข้าราชการบำนาญในสังกัดที่เป็นลูกหนี้
ของธนาคารออมสินทราบต่อไป

advertisement

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
(นายอัมพร พินะสา)
เลชาจิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักการคลังและสินทรัพย์
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๐๕
โทรสาร – ๒๒๘๑ ๐๘๒๒

พักชำระหนี้ครู ธนาคารออมสิน
พักชำระหนี้ครู ธนาคารออมสิน

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข้อมูลตจาก สำนักการคลังและสินทรัพย์