มาเตรียมตัวจ่ายหนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่เนิ่น ๆ

674

มาเตรียมตัวจ่ายหนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตั้งแต่เนิ่น ๆ กันดีกว่า  (วันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสุดท้ายของการจ่ายหนี้ กยศ.)

มาเตรียมตัวจ่ายหนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มาเตรียมตัวจ่ายหนี้ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้กู้ยืมเงินสามารถชำระหนี้คืนก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปีได้โดยไม่เสียดอกเบี้ย และเมื่อถึงปีครบกำหนดชำระ กยศ. จะนำเงินต้นคงเหลือมาคำนวณเป็นตารางผ่อนชำระต่อไปครับ
อ่านรายละเอียดการชำระหนี้ กยศ. ได้ที่
1. หลักเกณฑ์การชำระหนี้ https://www.studentloan.or.th/th/faq/1541388914

1)ผู้กู้ยืมเงินต้องชำระเงินกู้ยืม พร้อมทั้งดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดร้อยละ 1 ต่อปี โดยต้องคืน ให้กองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน 15 ปี นับแต่วันที่ต้องเริ่มชำระหนี้

2)ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระหนี้งวดแรก ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม หลังจากครบระยะเวลาปลอดหนี้

3)การชำระหนี้งวดต่อๆไปให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินต้นคืน ตามอัตราผ่อนชำระที่กองทุนกำหนด พร้อมด้วยดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปีของเงินต้นที่คงค้าง ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของทุกปี

4)หากผู้กู้ยืมเงินผิดนัดชำระหนี้ ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมจัดการกรณีผิดนัดชำระหนี้ตามอัตราที่กองทุนกำหนด

5)ผู้กู้ยืมเงินที่มีความประสงค์จะขอชำระหนี้คืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาชำระหนี้ หรือก่อนครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี สามารถชำระคืนได้โดยไม่เสียดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด

หมายเหตุ

(ก)ให้ผู้กู้ยืมเงินไปติดต่อแสดงตน ขอชำระหนี้ และเลือกวิธีการผ่อนชำระเป็นรายปี หรือรายเดือนกับผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมได้ทุกสาขาก่อนที่จะครบระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี

(ข)กรณีผู้กู้ยืมเงินยังอยู่ในระหว่างการศึกษา แต่ไม่ได้กู้ยืมในปีการศึกษาใด ต้องแจ้งสถานภาพการศึกษาต่อผู้บริหารและจัดการเงินให้กู้ยืมโดยให้นำใบรับรองจากสถานศึกษา และเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของผู้กู้ไปแสดงทุกปีจนกว่าจะสำเร็จการศึกษา

2. ช่องทางการชำระหนี้ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1548321901

กยศ. Connect
กยศ. Connect

การลงทะเบียนผู้ใช้งาน ผู้กู้ต้องลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านระบบได้ 2 ช่องทาง

1. ผ่านช่องทาง Mobile Application “กยศ. Connect” ได้ทั้งระบบปฎิบัติการ iOS และ Android

2. ผ่านทางเว็บไซต์ https://wsa.dsl.studentloan.or.th

ช่องทางและวิธีการชำระหนี้ชำระหนี้
ช่องทางและวิธีการชำระหนี้ชำระหนี้
การชำระเงินด้วย QR code
การชำระเงินด้วย QR code
การชำระเงินด้วยบาร์โคีด
การชำระเงินด้วยบาร์โคีด
เพียงยื่นบัตรประชาชน
เพียงยื่นบัตรประชาชน
การชำระหนี้โดยการหักเงินเดือน
การชำระหนี้โดยการหักเงินเดือน

การชำระเงินจากต่างประเทศ

ผู้กู้ยืมสามารถดำเนินการได้โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้

1. Krung Thai Bank Public Company Limited, Na na nua Office
2. Account No.: 034-6-05362-5
3. Account Name : Student Loan
4. Swift Code KRTHTHBK
5. Remark your Thai Citizen ID (13 หลัก)*
6. จำนวนเงินที่ชำระควรมากกว่าจำนวนเงินที่ตรวจสอบได้จาก Web site บวก Payment fee 10 บาทและ Inward Transfer fee 200 บาท (ถ้าโอนไม่เกิน 200,000 บาท)
7. เมื่อชำระแล้ว ควรตรวจสอบยอดค้างชำระใน Web site อีกครั้ง หลังจากโอนเงินแล้ว ประมาณ 7 วันทำการ

3. ตารางวางแผนผ่อนชำระหนี้ https://www.studentloan.or.th/th/highlight/1547359402

ดาวน์โหลด ตารางคำนวณยอดหนี้ด้วยตัวเอง ที่นี่

ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้
ระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้
ตาราง+ชำระหนี้
ตาราง+ชำระหนี้

ขอบคุณเนื้อหาจาก ศคง. 1213 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565