Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!!กสถ.แจ้ง สำรวจตำแหน่งว่างเพื่อเปิดสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก

Advertisement

เรื่อง การสํารวจตําแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ประธาน ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด
อ้างถึง
๑. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑๑ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๒. หนังสือสํานักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๒๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี จํานวน ๑ ชุด
๒. แบบคําร้องให้ กสถ. เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน จํานวน ๑ ชุด
๓. แบบสํารวจข้อมูลตําแหน่งว่างของ อปท.ฯจํานวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดได้รายงานกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตําแหน่งว่างตามแผนอัตรากําลัง ๓ ปี ประสงค์ให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดําเนินการสอบแข่งขันหรือขอใช้บัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อบรรจุแต่งตั้ง ในตําแหน่งที่ว่าง นั้น

ด้วยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ได้มีมติให้แจ้งบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งต่างๆ ที่มี ผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ให้จังหวัดเพื่อแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่ได้ขอให้ กสถ. ดําเนินการสอบหรือขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ กสถ. เรื่อง การขึ้นบัญชีและ ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แต่ยังไม่มีผู้สอบแข่งขันได้ไปบรรจุและแต่งตั้ง รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตําแหน่งว่างและยังไม่เคยขอใช้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้พิจารณาดําเนินการ ดังนี้

๑. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประสงค์จะดําเนินการสรรหาในตําแหน่งที่นอกเหนือจาก ตําแหน่งใน “บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตําแหน่งต่างๆ ที่มีผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชี (ยังไม่หมดบัญชี)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ โดยการรับโอน ย้าย หรือสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (จากตําแหน่งประเภททั่วไป เป็นตําแหน่งประเภทวิชาการ) ให้สามารถดําเนินการได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามประกาศ ก.จ.จ. ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัด แล้วแต่กรณี

๒. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์จะดําเนินการสรรหาตามข้อ ๑. โดยประสงค์ ให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งที่ว่าง ให้จัดส่ง “คําร้องให้ กสถ. เป็นผู้ดําเนินการสอบแข่งขัน” โดยให้ระบุชื่อตําแหน่ง (กรณีเป็นตําแหน่งครูผู้ช่วย ให้ระบุสาขาวิชาเอกที่ต้องการด้วย) เลขที่ตําแหน่ง และจํานวนอัตราที่ประสงค์ให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขัน ตามแบบคําร้องขอฯ ให้จังหวัด จํานวน ๒ ชุด (เก็บไว้ที่จังหวัด ๑ ชุด ส่งให้ กสถ. ๑ ชุด) และให้จังหวัด รวบรวมข้อมูลในภาพรวมของทั้งจังหวัดตามแบบสํารวจข้อมูลฯ และแบบคําร้องขอขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ส่งให้สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ภายในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอให้ กสถ. ดําเนินการสอบแข่งขัน และคณะกรรมการ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.จ.) คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.จ.) คณะกรรมการพนักงาน ส่วนตําบล (ก.อบต.จังหวัด) ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นอยู่ในเขตพื้นที่ ต้องรอการบรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่ง ดังกล่าวไว้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ กสถ. เท่านั้น

๓. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีตําแหน่งว่างในตําแหน่งที่มีการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (ยังไม่หมดบัญชี) โดยเป็นตําแหน่งว่างภายหลังระยะเวลาที่ กสถ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐) และยังไม่ได้ขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตําแหน่งดังกล่าว หากประสงค์จะขอใช้บัญชีหรือขอรับรองบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุหรือแต่งตั้งในตําแหน่งว่าง ให้ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่แจ้งตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว ๑ ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑ โดยให้จังหวัดรวบรวมและจัดส่งตามแบบขอใช้ บัญชีหรือขอรับรองบัญชี ให้สํานักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
ขอแสดงความนับถือ

(นายขจร ศรีชวโนทัย)
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เลขานุการ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น
โทร. ๐-๒๒๔๑ -๔๐๐๐

ดาวน์โหลดไฟล์

ที่มา : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


You might also like