Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! กรงุเทพมหานคร เปิดสอบ ผอ.-รองผอ.รร. รับสมัคร 25-31 ตุลาคม 2561

Advertisement

เมื่อเร็วๆนี้ กรุงเทพมหานครโดยคณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา รับสมัคร ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดยมีรายละเอียดประกาศดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จึงประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา มีรายละเอียด ดังนี้

Advertisement

๑. การคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

๑.๑ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

๑.๒ ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา

๒.๑ มีวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ก. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้

๒.๒ ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษามาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี หรือดํารงตําแหน่ง อื่นที่ ก.ก. เทียบเท่า

๒.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา

๓.๑ มีวุฒิปริญญาทางการบริหารการศึกษา หรือวุฒิอื่นที่ ก.ก. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สําหรับตําแหน่งนี้

๓.๒ ดํารงตําแหน่งครู และมีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าครูชํานาญการ หรือดํารงตําแหน่งอื่น ที่ ก.ก. เทียบเท่า

Advertisement

๓.๓ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ๔. การสมัครเข้ารับการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษา

๔.๑ ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา กําหนดพื้นที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ๔ โซน ส่วนตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา กําหนดพื้นที่

สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็น ๒ โซน ตามบัญชีกําหนด พื้นที่แนบท้ายประกาศนี้

๔.๒ ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครได้ตามความประสงค์ที่เห็นว่าสะดวก ในการไปปฏิบัติหน้าที่มากที่สุดเพียง ๑ โซน เพื่อขึ้นบัญชีไว้ที่โซนนั้น

๔.๓ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ขอรับใบสมัครสอบที่ฝ่ายการศึกษา สํานักงานเขต หรือ Download ใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ wwwbangkokgo.th/bangkokeducation และยื่นใบสมัครสอบที่ กลุ่มงานประเมินบุคคล การสรรหาและมาตรฐานวิชาชีพ สํานักงานการเจ้าหน้าที่ สํานักการศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่สอบ
คณะอนุกรรมการสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ พร้อมเลขประจําตัวสอบ รวมทั้งกําหนด วัน เวลา และสถานที่สอบ ตั้งแต่ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างครับ..

ดาวน์โหลดไฟล์ : ประกาศกรุงเทพมหานคร

ที่มา : กรุงเทพมหานคร

You might also like