Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! กรอบโครงสร้าง ข้อสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2561

Advertisement

โครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

เพิ่มเพื่อน

Test-Blueprint Reading test (RT) กรอบโครงสร้างการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

Advertisement

Advertisement

โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านภาษา

โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านคำนวณ

โครงการสร้างแบบทดสอบความสามารถด้านเหตุผล

ขอบคุณที่มา : สทศ.สพฐ.

You might also like