มาแล้ว!! ความคืบหน้า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะครู (ล่าสุด 22 ม.ค. 2564)

2118

มาแล้ว!! ความคืบหน้า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะครู (ล่าสุด 22 ม.ค. 2564)

มาแล้ว!! ความคืบหน้า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะครู เน้นประเมินสภาพจริง-ง่าย-ไม่ซับซ้อน (ล่าสุด 22 ม.ค. 2564)
มาแล้ว!! ความคืบหน้า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะครู เน้นประเมินสภาพจริง-ง่าย-ไม่ซับซ้อน
(ล่าสุด 22 ม.ค. 2564)

วันที่ 22 มกราคม 2564 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ เลขาธิการ ก.ค.ศ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำตัวชี้วัดการประเมินตาม (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ณ ห้องประชุมจรูญ มิลินทร์ (ห้องประชุม 1 ชั้น 7) สำนักงาน ก.ค.ศ. อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ      การประชุมในครั้งนี้เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของนายณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มอบให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ทบทวนระบบการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ระบบการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีกระบวนการประเมินจากสภาพความเป็นจริงให้ความสำคัญกับผลที่เกิดกับผู้เรียน มีกระบวนการประเมินที่ง่ายไม่ซับซ้อน ลดความยุ่งยากและต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระแก่ครูผู้สอน

มาแล้ว!! ความคืบหน้า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะครู เน้นประเมินสภาพจริง-ง่าย-ไม่ซับซ้อน (ล่าสุด 22 ม.ค. 2564)
มาแล้ว!! ความคืบหน้า (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน วิทยฐานะครู เน้นประเมินสภาพจริง-ง่าย-ไม่ซับซ้อน
(ล่าสุด 22 ม.ค. 2564)

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้ดำเนินการจัดทำ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูขึ้นใหม่ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนในการพิจารณาไปแล้วนั้น สำหรับ (ร่าง) หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ฯ ดังกล่าว ได้กำหนดให้มีตัวชี้วัดในการประเมินด้วย สำนักงาน ก.ค.ศ.จึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปจัดทำตัวชี้วัดในการประเมินให้มีความเหมาะสมกับบริบทของการจัดการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่ละประเภท เช่น การศึกษาปฐมวัย การศึกษาพิเศษ การอาชีวศึกษา การศึกษานอกรบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่หลากหลาย ผู้แทนจากส่วนราชการ ผู้ที่มีเกี่ยวข้อง ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.ค.ศ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ก.ค.ศ. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ก่อนที่สำนักงาน ก.ค.ศ.จะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.