Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว! ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เวอร์ชั่นทดลอง

Advertisement

วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ใช้ในการบันทึกชั่วโมงการปฏิบัติงาน ชั่วโมงการอบรมและพัฒนา เพื่อประกอบการเสนอขอให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ซึ่งมีลักษณะหน้าตาของระบบดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook)มีดังนี้ครับ

ประธาน ก.ค.ศ. ได้มอบหมายให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ดำเนินการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่ โดยน้อมนำพระราชกระแสฯ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการปรับระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่นี้

จึงเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาครูทั้งระบบ ซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับวิชาชีพครู เพื่อให้ครูมีศักยภาพในอันที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญ และเป็นครูผู้มีศรัทธาอย่างแรงกล้า เพื่อทำให้ศิษย์เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมที่ดีงามสมดังเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา และเพื่อให้การปรับระบบการประเมินวิทยฐานะและการพัฒนาครูแนวใหม่นี้ ให้สอดคล้องกับการศึกษาไทย 4.0 การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ประกาศใช้ หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560) พร้อมทั้งได้จัดทำระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) เพื่อใช้ประกอบการขอให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะดังกล่าว

ในระยะเริ่มต้น สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้พัฒนาระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ด้วยโปรแกรมอย่างง่ายคือ จัดเก็บในแฟ้มข้อมูล (File) Microsoft Excel โดยตั้งชื่อแฟ้มข้อมูลว่า “LTeacher” เพื่อให้ข้าราชการครูที่อยู่ในสถานศึกษาทั้งปกติและพื้นที่ห่างไกล ไม่มีเทคโนโลยีเครือข่าย Internet รองรับการบริการ สามารถนำไปใช้บันทึกประวัติตนเองได้อย่างทั่วถึง

โปรแกรม LTeacher เป็นระบบการบันทึกจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงาน (Logbook) 
ที่ใช้สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 
ในหน่วยงานการศึกษาดังต่อไปนี้

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

เข้าเว็บไซต์ระบบบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน เวอร์ชั่นทดลองได้ที่นี่!! (Logbook)

) คลิกที่นี่>>>


สำหรับคู่มือบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน (Logbook) ยังไม่เปิดให้ดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการครับ แต่เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำข้อแนะนำในการใช้ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู (Logbook forTeacher) ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ครับ

Advertisement

ดาวน์โหลดไฟล์เพื่ออ่านทั้งหมด 142 สไลด์ ครับ

ที่มา : สำนักงาน ก.ค.ศ.

You might also like