Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! (ร่าง) ปฏิทินการเลื่อน เงินเดือนครู รอบที่ 1 (1 ต.ค. 61-31 มี.ค. 62)

Advertisement

สวัสดีครับ วันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนของคุณครูมาฝากครับ
หลังจากที่ทุกท่านทราบแล้วว่าการเลื่อนเงินเดือนของคุณครูนั้นได้เปลี่ยนจากการเลื่อนในระบบขั้นเป็นเงินเป็นระบบร้อยละ (เปอร์เซ็น) วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอมมี (ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2562 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตค 61-31 มีค 62) มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ ซึ่งข้อมูลชุดนี้ได้รับการเปิดเผยจาก ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู ครับ

ย้ำอีกครั้ง!! นี่เป็นเพียงแค่ ร่าง ปฏิทินการเลื่อนเงินเดือนเท่านั้นครับ!!

สำหรับกำหนดการในร่างปฏิทินมีรายละเอียดดังนี้ครับ

(ร่าง) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีงบประมาณ 2562 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตค 61-31 มีค 62)

อาศัยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาม
หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลาคม 2561 ข้อ 8 กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน ดังนี้

ภาระงาน ผู้บังคับบัญชา ผู้รับการประเมิน ช่วงเวลา
1) การความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการฯ
– ชี้แจง พร้อม
1) หนังสือ สนง.ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.7/ว.20 ลว. 30 ตุลาคม 2561
2) กฎก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อน
เงินเดือนฯ 26 กย 2561
-รับทราบ / ทำความเข้าใจ 1-10 ตค 2561
2) บันทึกข้อตกลง
พัฒนางาน
-ชี้แจง แนวทางการดำเนินการ
ประเมินตามข้อตกลง และกำหนด
ปฏิทินการประเมิน
-ทราบ/ทำความเข้าใจ
-วางแผนพัฒนางานตาม
11-31 ตค
2561
3) พัฒนางานตาม
ข้อตกลง
ให้คำปรึกษา แนะนำผู้รับการ
ประเมิน เพื่อปรับปรุง พัฒนา
เสริมสร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ให้ผลการ
ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ ตาม
ข้อตกลง
– พัฒนางานตามข้อตกลง/เก็บ
ร่องรอยหลักฐาน
– ปรับปรุง พัฒนางานตาม
คำแนะนำ/ปรึกษาของผู้บังคับบัญชา
1 พย 2561-31
มีค 2561
4) การประเมิน
4.1 พิจารณาจากการประเมินตนเอง
/ การปฏิบัติจริง / ร่องรอยหลักฐาน
-ประเมินตนเอง จากเอกสาร
หลักฐานที่มีอยู่จริง แล้วเสนอ
ต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณา
1-2 เมย 2562
4.2 ประเมินผลการปฏิบัติงานและ
บันทึกผลการประเมินไว้
3-4 เมย 2562
5) ผลการประเมิน
5.1 แจ้งผลการประเมินพร้อม
ความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบ
-ลงนามรับทราบผลการ
ประเมิน
5 เมย 2562
5.2 ตั้งคณะกรรมการ 3 คน
พิจารณารายงานผลการประเมิน
เสนอผอ.รร.
5 เมย 2562
5.3 ผอ.รร.พิจารณา/ตัดสิน ส่งเขต 5 เมย 2562
6) ประกาศผลการ
ประเมิน
ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการ
ปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเด่น และดี
มาก
5 เมย 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก : ดร.รัชศักดิ์ แก้วมาลา…086-8686810 หน่วยพัฒนาครู หจก.เพื่อครู

You might also like