Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2561 รับสมัครวันที่ 9-29 มีนาคม 2561

Advertisement

ประกาศสํานักงาน ก.พ.

เพิ่มเพื่อน

เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําป 2561

Advertisement

ด้วยสํานักงาน ก.พ. จะดําเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจําป ๒๕๖๑
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๓ แห-งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔/ว ๑๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ จึงประกาศรับสมัครสอบ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้

การดำเนินการสอบ

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม 2561 โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบตามวัน เวลา ที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด และจะดำเนินการสอบพร้อมกันที่ศูนย์สอบ รวม 13 ศูนย์สอบ

คุณสมบัติผู้สอบสมัคร

Advertisement

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

การรับสมัครสอบ

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 9-29 มีนาคม 2561 สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th

ขั้นตอนการสมัคร
รายละเอียดประกาศครับ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

 ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 2

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 3

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารแนบท้าย 4


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

กำหนดการดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

ที่มา : สำนักงาน ก.พ.

You might also like