มาแล้ว!! หลักสูตรการสอบ ข้าราชการท้องถิ่น ปี 2562

1432

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 22 เมษายน 2562)

……………………………………………………………….

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถ
เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และ
ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะส าหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ตามเกณฑ์ในประกาศรับสมัครแล้ว มีสิทธิเข้าสอบ
ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้

เปิดอ่านเพิ่มเติมและดาวน์โหลดหลักสูตรพร้อมทั้งวิธีการสอบแข่งขัน (ใช้สมัครสอบ)

เปิดอ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่มา : https://dlaapplicant2562.com/