Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! ไฟล์ excel สำหรับบันทึกคะแนนข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2560 พร้อมอ่านวิธีการบันทึกที่นี่!!

Advertisement

เรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา

เพิ่มเพื่อน

จากการใช้โปรแกรมประมวลผลข้อสอบกลาง พบว่ามีปัญหาเชิงระบบ ขาดความคล่องตัวและความสะดวกในการเข้าถึง ยังเป็นการสร้างภาระให้กับโรเรียนนั้น ในการนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และลดภาระให้กับโรงเรียนจึงมีแนวดำเนินงานดังนี้

Advertisement

1. สพฐ. ขอปิดระบบการกรอกและประมวลข้อสอบกลางด้วยโปรแกรมดังกล่าว

2.ขอให้โรงเรียนวิเคราะห์ผลและคิดคะแนนจากการสอบด้วยวิธีการของโรงเรียนเองได้ โดยไม่ต้องกรอกผลสอบและรายงานข้อมูลผ่านระบบฯส่งให้เขต และ สพฐ.

3.เพื่อเป็นการบริการและช่วยเหลือโรงเรียนในการวิเคราะห์ผลการสอบทาง สพฐ. จะบริการโปรแกรม excel ให้ กับโรงเรียนเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลในระดับโรงเรียน โดยจะอัพโหลดโปรแกรม excel ให้ใช้ในวันที่ 8 มีนาคม 2561

Advertisement

4.สำหรับโรงเรียนที่ได้กรอกผลการทดสอบผ่านระบบมาแล้วนั้น ทาง สพฐ. จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลผลการทดสอบของโรงเรียนดังกล่าว เพื่อวิเคราะห์ผลในภาพรวมคุณภาพของผู้เรียนจากการใช้ข้อสอบกลางเพื่อสะท้อนผลในการดำเนินงานต่อไป

ขอขอบคุณในความร่วมมือและขออภัยสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้


ดาวน์โหลดไฟล์ : ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกเบาๆที่นี่!!

ที่มา : สทศ.สพฐ.

You might also like