Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มาแล้ว!! ไฟล์ word แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ใช้สำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือน) สายงานบริหารสถานศึกษา

Advertisement

สวัสดีครับ เมื่อไม่นานมานี้ สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดแจ้งหนังสือ ว 20/2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลื่อนเงินเดือน ซึ่งจะใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนตั้งแต่ รอบเดือนตุลาคม2561-มีนาคม 2562 เป็นต้นไป โดยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อการเลื่อนเงินเดือนของผู้อำนวยการโรงเรียนจะมีอยู่ 2 ตอนดังนี้

เพิ่มเพื่อน

ตอนที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

Advertisement

1. ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา จำนวน 3 รายการ

2. ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 รายการ

3. ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา จำนวน 4 รายการ

Advertisement

4. ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ จำนวน 3 รายการ

5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย…(จุดเน้นในการพัฒนาฯ) จำนวน 15 รายการ

ตอนที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ จำนวน 6 รายการ

โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เป็นไฟล์ word แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา (ใช้สำหรับประเมินเลื่อนเงินเดือน) เพื่อเตรียมพร้อมในการประเมินได้แล้วที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์

#สำหรับ แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานครูผู้สอนรออีกนิดนึงนะครับ

You might also like