Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

มีผลแล้ว! กฏหมาย ป.ป.ช. โทษหนัก จนท.รัฐ “รับสินบน-ทุจริต” ถึงขั้นประหารชีวิต

Advertisement

เมื่อวันที่ 12 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
พระราชบัญญัติ
(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่
3) พ.ศ.2558 ลงวันที่ 9 ก.ค.2558 โดยมีสาระสำคัญ ในมาตรา 13
ให้เพิ่มบทบัญญัติการลงโทษแก่เจ้าหน้าที่รัฐผู้กระทำความผิด ตามมาตรา 123/2
มาตรา 123/3 มาตรา 123/4 มาตรา 123/5 มาตรา 123/6 มาตรา 123/7 และมาตรา
123/8 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542 โดยประเด็นที่สำคัญคือ มาตรา 123/2
บัญญัติว่าผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง
ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 5 ปีถึง
20 ปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 1-4 แสนบาท หรือประหารชีวิต 

เพิ่มเพื่อน

และในมาตรา 123/3 บัญญัติว่า ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่ง
โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งตนได้เรียก รับ
หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งนั้น
ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ 5-20 ปี หรือจําคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 1-4
แสนบาท. 

Advertisement

Advertisement

 

ที่มา มติชนออนไลน์ วันที่ 12 ก.ค.2558 

You might also like