Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ม.กรุงเทพธนฯอ่วม!สกอ.ลั่นตรวจยิบ

Advertisement

“อาภรณ์”เผยถ้าคุณภาพไม่ได้มาตรฐานอาจถูกสั่งลดหรืองดรับนักศึกษา

สกอ.เตรียมเข้าไปตรวจสอบ ม.กรุงเทพธนบุรีละเอียดยิบ
โดยถือเป็นวาระเร่งด่วน
ดูย้อนหลังตั้งแต่เปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
เผยเป็นสถาบันที่ถูกร้องเรียนคุณภาพปริญญาเอกมากที่สุด
หากตรวจแล้วพบว่าไม่ได้คุณภาพจริง
อาจสั่งให้ลดจำนวนนักศึกษาหรืองดรับนักศึกษา ด้าน “เลขาฯ กกอ.”
ลั่นจะต้องลงไปดูรายชื่ออาจารย์ 300 คน
ที่มหาวิทยาลัยส่งมาด้วยว่ามีจริงหรือไม่
ด้านสถาบันอื่นที่ส่งชื่อบัณฑิตศึกษาศาสตร์ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
อยู่ในข่ายโดนตรวจสอบด้วย โดย สกอ.จะร่วมมือกับคุรุสภาเข้าตรวจเร็วๆ นี้

น.ส.อาภรณ์ แก่นวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เลขาฯ กกอ.)
กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีว่า
ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กำลังดำเนินการตรวจสอบมหาวิทยาลัย ซึ่งมีหลายกรณีอย่าง เช่น
การเปลี่ยนสถานะจากวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัย
ที่จะต้องติดตามผลว่าดำเนินการไปตามมาตรฐานของ สกอ.หรือไม่
และในส่วนที่มีการเรื่องร้องเรียน
ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องที่จะต้องตรวจสอบอย่างเร่งด่วน โดยที่ประชุม
กกอ.ได้มีมติให้เร่งตรวจคุณภาพของหลักสูตรปริญญาเอก
เนื่องจากการร้องเรียนว่ามีหลักสูตรปริญญาเอกที่ไม่มีคุณภาพจำนวนมาก
และแน่นอนว่าจะต้องลงไปดู ในส่วนของหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ด้วย คาดว่าจะดำเนินการได้ในเร็วๆ
นี้

อย่างไรก็ตาม หากผลการตรวจสอบออกมาแล้วพบว่าหลักสูตรไม่ได้คุณภาพ
ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ทาง กกอ.ก็จะพิจารณา
ในเบื้องต้นอาจจะมีคำสั่งให้ลดจำนวนการรับนักศึกษาหรืองดการรับนักศึกษา
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้
สกอ.ได้ร่วมมือกับคุรุสภาเพื่อตรวจสอบมหาวิทยาลัยต่างๆ
ที่ส่งจำนวนผู้จบการศึกษาในสาขาบริหารการศึกษาและต้องการอนุมัติใบประกอบ
วิชาชีพ
เพื่อสำรวจว่าจำนวนที่ต้องการอนุมัติใบประกอบวิชาชีพตรงตามมาตรฐานการเปิด
หลักสูตรของ สกอ.หรือไม่

“การอนุมัติเปิดหลักสูตรเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัย
จากนั้นจะต้องส่งหลักสูตรดังกล่าวมาให้ สกอ.รับทราบ ซึ่งทาง
สกอ.จะต้องพิจารณาว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.หรือไม่
อย่างไรก็ตาม ปัญหามักจะเกิดในช่วงการนำไปเปิดสอนจริง
เพราะมหาวิทยาลัยอาจจะไม่ดำเนินการตามที่ สกอ.รับทราบ ดังนั้นต่อจากนี้
สกอ.จะมีการลงไปตรวจสอบเรื่องการเปิดหลักสูตรหลังจากที่ สกอ.รับทราบแล้ว
ว่าดำเนินการตามมาตรฐานจริงหรือไม่ ไม่ใช่ดูแค่ในกระดาษเท่านั้น
และยังจะเป็นการป้องกันปัญหาที่เปิดหลักสูตรไม่ได้คุณภาพด้วย” เลขาฯ
กกอ.กล่าว

น.ส.อาภรณ์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้
ในส่วนของการอนุมัติหลักสูตรจะต้องมีอาจารย์ 3 กลุ่ม คือ
1.อาจารย์ประจำหลักสูตร 2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ 3.อาจารย์ผู้สอน
ซึ่งรายชื่อบุคคลที่จะมาดำรงทั้ง 3
ตำแหน่งนี้สามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบออนไลน์
ในกรณีที่มีการใช้ชื่อซ้ำจะมีการแจ้งเตือนในระบบทันที
และจากที่สภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีชี้แจงว่ามีรายชื่ออาจารย์ผู้สอนกว่า
300 คนนั้น ก็คงต้องลงไปตรวจสอบว่ามีผู้สอนและทำหน้าที่สอนจริงหรือไม่
เพราะทุกปีแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องรายงานจำนวนบุคลากรมายัง สกอ.อยู่แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเว็บไซต์ของ
สกอ.ที่มีรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัย
รายงานเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีว่า ในปีการศึกษา 2558
เปิดสอนจำนวน 20 คณะ ได้แก่ 1.คณะดนตรีและการแสดง เปิดสอนระดับปริญญาโท
มีอาจารย์ทั้งหมด 1 คน 2.คณะดุริยางคศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก
มีอาจารย์ทั้งหมด 16 คน ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) 1 คน
รองศาสตราจารย์ (รศ.) 4 คน 3.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เปิดสอนระดับปริญญาโท มีอาจารย์ทั้งหมด 1 คน
4.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดสอนระดับปริญญาโท
มีอาจารย์ทั้งหมด 1 คน 5.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก มีอาจารย์ทั้งหมด 27 คน รศ. 3 คน ศาสตราจารย์
(ศ.) 2 คน 6.คณะนิติศาสตร์ เปิดสอนในระดับปริญญาตรี โทและเอก
มีอาจารย์ทั้งหมด 19 คน ผศ. 4 คน รศ. 2 คน 7.คณะนิเทศศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก มีอาจารย์ทั้งหมด 16 คน ผศ. 1 คน
8.คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอนระดับปริญญาตรี โทและเอก มีอาจารย์ทั้งหมด 3 คน
9.คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก มีอาจารย์ทั้งหมด 126
คน รศ. 4 คน

10.คณะบัญชี เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก มีอาจารย์ทั้งหมด 19 คน ผศ. 1
คน 11.คณะพยาบาลศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก มีอาจารย์ทั้งหมด 61 คน
ผศ. 4 คน รศ. 3 คน 12.คณะรัฐศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก
มีอาจารย์ทั้งหมด 83 คน ผศ. 4 คน รศ. 4 คน ศ. 1 คน
13.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก มีอาจารย์ทั้งหมด 21
คน รศ. 4 คน 14.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก
มีอาจารย์ทั้งหมด 28 คน รศ. 2 คน 15.คณะวิศวกรรมศาสตร์
เปิดสอนระดับปริญญาตรี โทและเอก มีอาจารย์ทั้งหมด 22 คน ผศ. 2 คน ศ. 1 คน
16.คณะศิลปกรรม เปิดสอนระดับปริญญาโท มีอาจารย์ทั้งหมด 12 คน
17.คณะศิลปกรรมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีและโท มีอาจารย์ทั้งหมด 5 คน
18.คณะศิลปศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาตรีโทและเอก มีอาจารย์ทั้งหมด 44 คน
รศ. 2 คน 19.คณะศึกษาศาสตร์ เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง
ปริญญาโทและเอก มีอาจารย์ทั้งหมด 300 คน ผศ. 16 คน รศ. 42 คน ศ. 1 คน
20.คณะสาธารณะสุขศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโทและเอก มีอาจารย์ทั้งหมด 25 คน
ผศ. 3 คน รศ. 2 คน ศ. 1 คน.

ที่มา : http://www.thaipost.net/

You might also like