ม.เอกชน เปิด หลักสูตรบริหารการศึกษา เกินจำนวนอนุมัติจาก คุรุสภา อาจถึง DSI เพราะเข้าข่าย หลอกลวงประชาชน !

1765
ม.เอกชน เปิด หลักสูตรบริหารการศึกษา เกินจำนวนอนุมัติจาก คุรุสภา อาจถึง DSI เพราะเข้าข่าย หลอกลวงประชาชน !
ม.เอกชน เปิด หลักสูตรบริหารการศึกษา เกินจำนวนอนุมัติจาก คุรุสภา 
 ม.เอกชน เปิด หลักสูตรบริหารการศึกษา เกินจำนวนอนุมัติจาก คุรุสภา
อาจถึง DSI เพราะเข้าข่าย หลอกลวงประชาชน !
รศ.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว.) เปิดเผยความคืบหน้ากรณีมีผู้ร้องเรียนว่าเรียนจบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลับเอกชนแห่งหนึ่ง แต่ไม่สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาได้
จากกรณีดังกล่าว กมว.ใช้เวลาตรวจสอบมานานเกือบปี เนื่องจากต้องตรวจสอบโดยมีเอกสารหลักฐานยืนยันจากมหาวิทยาลัยเอกชน โดยผลการตรวจสอบพบว่า มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งนี้ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรดังกล่าวในปีการศึกษา 2557-2558 ปีละ 100 คน แต่มหาวิทยาลัยกลับรับนักศึกษามากกว่าจำนวน กมว.จึงให้มหาวิทยาลัยทำหนังสือยืนยันว่ามีการจัดการศึกษาในที่ตั้งจริงและขอรายชื่อนักศึกษาที่เรียนในที่ตั้งจำนวน 100 คนมาให้ กมว.ตรวจสอบ
ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้มีการส่งรายชื่อมาให้ กมว. แต่ปรากฏว่ามีปรับเปลี่ยนรายชื่อหลายครั้ง จนถึงครั้งล่าสุด เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นครั้งที่ 33 ขณะเดียวกันที่ผ่านมา กมว.ได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา ให้แก่บัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2557-2558 ไปแล้วจำนวนหนึ่ง โดยปี 2557 อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปแล้ว 82 คน จากที่ได้รับอนุมัติให้ผลิต 100 คน
ส่วนปี 2558 อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปแล้ว 66 คน จากที่อนุมัติให้ผลิตได้ 100 คน เมื่อตรวจสอบกับรายชื่อที่มหาวิทยาลัยเอกชนส่งมาโดยยึดรายชื่อที่ส่งมาครั้งที่ 33 พบว่า มีรายชื่อผู้เรียนที่ตรงกันกับที่ กมว. ได้อนุมัติใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไปแล้ว
โดยปี 2557 อนุมัติไปแล้ว 82 ตรวจสอบว่ารายชื่อตรงกัน 75 คน ไม่ตรงกัน 7 คน ปีการศึกษา 2558 อนุมัติไป 66 คน ตรวจสอบรายชื่อแล้วตรงกัน 58 คน ไม่ตรงกัน 6 คน รวม 2 ปีการศึกษา เป็นจำนวน 15 คน
ดังนั้น กมว.จึงมีมติให้มหาวิทยาลัยเอกชนยืนยันว่า ทั้ง 15 คนเป็นรายชื่อของผู้เรียนจริงในที่ตั้งและอยู่ในจำนวนที่ได้รับการอนุมัติผลิตปีละ 100 คนจริง ใบอนุญาตฯที่ให้ไปก็ไม่มีปัญหา หากไม่ยืนยัน ทั้ง 15 คน จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตฯ
นอกจากนี้ คุรุสภายังมีข้อมูลของการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยดังกล่าว ด้วยว่า มีการรับนักศึกษาในปี 2557 จำนวน 2,065 คนและ ปี 2558 จำนวน 2,174 คน ทั้งที่ได้รับอนุมัติจากคุรุสภาเพียงปีละ 100 คนเท่านั้น
อีกทั้งข้อมูลจำนวนนักศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง พบว่า ปี 2557 มีจำนวน 454 คน และ ปี 2558 มีจำนวน 491 คน ซึ่งพบว่าจำนวนผู้เรียนเกินจากจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากคุรุสภาทั้งหมด
ดังนั้น กมว.จึงมีมติให้ทำบันทึกให้มหาวิทยาลัยยืนยันรายชื่อที่เป็นปัจจุบัน เพื่อที่จะนำมาใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาการออกใบอนุญาตฯ
“ทั้งนี้ที่ประชุมยังมีความเห็น ว่า กมว.อาจจะต้องมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อให้รับกรณีนี้ไปพิจารณาได้หรือไม่ เนื่องจากการดำเนินการในลักษณะนี้อาจจะเข้าข่ายการหลอกลวงประชาชน อีกทั้งกรณีนี้จะเป็นตัวอย่างให้แก่มหาวิทยาลัยต่างๆ ว่าหากมีการดำเนินการที่ไม่ตรงไปตรงมา มุ่งแต่จะหารายได้จากนักศึกษาโดยไม่รับผิดชอบจากผลที่เกิดขึ้น อย่าวไรก็ตาม ขณะนี้ผมทราบว่า เริ่มมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้ ได้มีการดำเนินการฟ้องร้องมหาวิทยาลัยแล้วด้วย”ประธาน กมว.กล่าว
ม.เอกชน เปิด หลักสูตรบริหารการศึกษา เกินจำนวนอนุมัติจาก คุรุสภา อาจถึง DSI เพราะเข้าข่าย หลอกลวงประชาชน !
ม.เอกชน เปิด หลักสูตรบริหารการศึกษา เกินจำนวนอนุมัติจาก คุรุสภา

ขอขอบคุณที่มาเนื้อหา

วันที่ 7 กรกฎาคม 2563