ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของ สพฐ. เขตมาทำงานปกติ รร.ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา

2371
ยกเลิกการปรับลดเวลาทำงานสพฐ.
ยกเลิกการปรับลดเวลาทำงาน สพฐ.

 

ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของ สพฐ. เขตมาทำงานปกติ รร.ให้เป็นดุลยพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีหนังสือเรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งเรื่อง. ประกาศการปรับลดเวลาและวันทำงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งหมดในช่วงควบคุมป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น

ในการนี้กระทรวงศึกษาธิการมีประกาศเรื่อง ยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม  2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตดำเนินการแจ้งบุคลากรและสถานศึกษาในสังกัด ดังนี้

 

1.แจ้งบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตมาปฏิบัติงานณ สถานที่ทำงานตามปกติ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องยกเลิกการปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการประกาศณวันที่ 19 พฤษภาคมพ.ศ 2563

2.สำหรับสถานศึกษาให้เป็นดุลยพินิจ ของผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาตามความเหมาะสมให้ผู้บริหารสถานศึกษา พิจารณาความจำเป็นในการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร เช่น การเตรียมการด้านอาคารสถานที่ การจัดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การเตรียมการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน โดยให้คำนึงถึงข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสำคัญ

 

ยกเลิกการปรับลดเวลาในการทำงาน สพฐ.
ยกเลิกการปรับลดเวลาในการทำงาน สพฐ.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นอย่างสูงนะคะ