ยันชัด “สอบครูผู้ช่วย 64” ภาค ก !!! สอบกับ ก.พ.

5820
ยันชัด  สอบครูผู้ช่วย 64  ภาค ก !!! สอบกับ ก.พ.
ยันชัด สอบครูผู้ช่วย 64 ภาค ก !!! สอบกับ ก.พ.

ยันชัด “สอบครูผู้ช่วย 64” ภาค ก !!! สอบกับ ก.พ.

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. รศ.ประวิต เอราวรรณ์ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปี 2563

ซึ่งได้มีการปรับปรุงการสอบทั้ง 3 ภาค และได้มีการสอบไปแล้วนั้น ได้แก่ ภาค ก ความรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมและอุดมการณ์ความเป็นครู ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ และ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฎิบัติงานในสถานศึกษา

ซึ่งในการสอบภาค ค นั้น ถูกปรับให้มีการกำหนดเกณฑ์การประเมินจาก 3 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณลักษณะส่วนบุคคล 25 คะแนน (สอบสัมภาษณ์) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ (แฟ้มสะสมผลงาน) 25 คะแนน และความสามารถด้านการสอน 50 คะแนน โดยความสามารถด้านการสอนนั้นได้บันทึกภาพและเสียงในรูปแบบวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน ถือเป็นรูปแบบการสอบแนวใหม่

รศ.ประ วิต กล่าวอีกว่า การจัดสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้ ก.ค.ศ.ได้ทำวิจัยนวัตกรรมการบริหารงานบุคคลร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (ทีดีอาร์ไอ) ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการสอบภาค ค ของผู้มีสิทธิได้รับการประเมินภาค ค จำนวน 10,376 ราย ซึ่งมีผู้ตอบแบบสอบถาม 3,870 ราย โดยจากผลการสอบถามความคิดเห็นพบว่า ร้อยละ 90 ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่าการปรับปรุงการสอบภาค ค รูปแบบใหม่มีความเหมาะสมในทุกมิติ ซึ่งก.ค.ศ.จะนำผลการสำรวจไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันฯต่อไป เพราะในอนาคต ก.ค.ศ.อาจพัฒนาตัวเองเป็นศูนย์สอบภาค ค

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาปรับปรุงให้มีมาตรฐาน ส่วนการสอบครูผู้ช่วย ภาค ก ในปี 2564 นั้น แน่นอนแล้วว่า การสอบครูผู้ช่วยภาค ก ต้องไปสอบของสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกประเภท สอบผ่านภาค ก ตามแนวทางของ ก.พ.ก่อน.

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาข่าวจาก At_HeaR