Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ คุณครูฯ มีวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 38 ราย

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ คุณครูฯ มีวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 38 ราย

Advertisement

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ คุณครูฯ มีวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 38 ราย

เพิ่มเพื่อน

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

Advertisement

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 38 ราย ได้แก่

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 20 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย
และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 13 ราย

ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ได้แก่

1) นายเกียรติก้อง สุขเกษม สำนักงาน กศน. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2) นางสายชล เชตมี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

3) นายวีรยุทธ์ คเชนทร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

4) นายสุเทพ นุชิต วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

5) นางเกศินี งามยิ่ง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จำนวน 16 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 15 ราย ได้แก่

1) นางบุญเพ็ง แสนอุบล โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป.สกลนคร เขต 2

2) นายสมศักดิ์ แก้วพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

3) นายสมนาม ณ เชียงใหม่ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี สพม.เขต 4

4) นางอรทัย จินดาประสาน โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สพป.สุโขทัย เขต 1

5) นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร สพม.เขต 23

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง

Advertisement

6) นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4

7) นางวรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2

8.) นางวันเพ็ญ รักเสนาะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1

9) นางบังอร เลิศบำรุงชัย โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1

10) นางพัชรี บุตรน้ำเพ็ชร์ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต 2

11) นางวนิดา คตจำปา โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2

12) นางนฤมล สาหล้า โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.ขอนแก่น เขต 5

13) นางบัวแก้ว ศรีภูธร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เขต 40

14) นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

15) นายจิรัฏฐ์ พิพัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี เขต 2
หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 จำนวน 17 ราย ดังนี้

1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1) นางอรณิช วรรณนุช สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี
2) นางคนึงนิจ เกตุแก้ว สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง
3) นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
4) นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี

2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 13 ราย ได้แก่

1) นายสำเริง บุญโต สพม.เขต 33
2) นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ สพป.ยโสธร เขต 2
3) ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ สพป.พิจิตร เขต 2
4) นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 3
5) นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล สพป.ตาก เขต 1
6) นายกิตติ บุญเชิด สพม.เขต 1
7) นายดำเนิน เพียรค้า สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
8) นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
9) นายมนัส เจียมภูเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
10) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ สพม.เขต 14
11) นายสุรชาติ เครือศรี สพม.เขต 3
12) นายยงยุทธ พรหมแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
13) นายประทีป ทองด้วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

You might also like