ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ คุณครูฯ มีวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 38 ราย

2898

ยินดีด้วยครับ!! ก.ค.ศ. อนุมัติให้ คุณครูฯ มีวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ จำนวน 38 ราย

advertisement

ก.ค.ศ. อนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เลขาธิการ ก.ค.ศ. เปิดเผยว่าในการประชุม อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ จำนวน 38 ราย ได้แก่

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 20 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย
วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.
จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย
และวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 13 ราย

ดังนี้

หลักเกณฑ์ฯ ว 17/2552 เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 ราย ได้แก่

1) นายเกียรติก้อง สุขเกษม สำนักงาน กศน. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2) นางสายชล เชตมี วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

3) นายวีรยุทธ์ คเชนทร วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

4) นายสุเทพ นุชิต วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

5) นางเกศินี งามยิ่ง วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

หลักเกณฑ์ฯ ว 13/2556 จำนวน 16 ราย ดังนี้

1. เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ จำนวน 15 ราย ได้แก่

1) นางบุญเพ็ง แสนอุบล โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป.สกลนคร เขต 2

2) นายสมศักดิ์ แก้วพันธ์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

3) นายสมนาม ณ เชียงใหม่ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน จังหวัดสระบุรี สพม.เขต 4

4) นางอรทัย จินดาประสาน โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา สพป.สุโขทัย เขต 1

5) นายสุรศักดิ์ เมตตาวิมล โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล จังหวัดสกลนคร สพม.เขต 23

advertisement

6) นายทวีพงษ์ ยศพิมสาร โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สพป.เชียงราย เขต 4

7) นางวรลักษณ์ วงษ์สาธุภาพ โรงเรียนวัดทุ่งหลวง สพป.อุทัยธานี เขต 2

8.) นางวันเพ็ญ รักเสนาะ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ สพป.นนทบุรี เขต 1

9) นางบังอร เลิศบำรุงชัย โรงเรียนวัดรางบัว กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 1

10) นางพัชรี บุตรน้ำเพ็ชร์ โรงเรียนวัดหนองหมูใต้ (ไพบูลย์วิทยาคาร) สพป.สระบุรี เขต 2

11) นางวนิดา คตจำปา โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กรุงเทพมหานคร สพม.เขต 2

12) นางนฤมล สาหล้า โรงเรียนบ้านโนนทอง สพป.ขอนแก่น เขต 5

13) นางบัวแก้ว ศรีภูธร โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สพม.เขต 40

14) นางนัยรัตน์ กล้าวิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

15) นายจิรัฏฐ์ พิพัฒน์ภัทรกุล โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

2. เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายนัฐณรงค์ ฐิติวรรธนะ โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ สพป.อุทัยธานี เขต 2
หลักเกณฑ์ฯ ว 12/2561 จำนวน 17 ราย ดังนี้

advertisement

1. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดเชี่ยวชาญ จำนวน 4 ราย ได้แก่

1) นางอรณิช วรรณนุช สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดกาญจนบุรี
2) นางคนึงนิจ เกตุแก้ว สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง
3) นางชุติมณฑน์ เรืองกาญจนสุรีย์ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง
4) นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ สังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี

2. มีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ จำนวน 13 ราย ได้แก่

1) นายสำเริง บุญโต สพม.เขต 33
2) นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ สพป.ยโสธร เขต 2
3) ว่าที่ร้อยเอกสาโรช ยกให้ สพป.พิจิตร เขต 2
4) นายกิตติพงศ์ โด่งพิมาย สพป.นครราชสีมา เขต 3
5) นางสาวมนิดา อดิศัยสกุล สพป.ตาก เขต 1
6) นายกิตติ บุญเชิด สพม.เขต 1
7) นายดำเนิน เพียรค้า สพป.ปราจีนบุรี เขต 1
8) นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
9) นายมนัส เจียมภูเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต 2
10) นายประพัทธ์ รัตนอรุณ สพม.เขต 14
11) นายสุรชาติ เครือศรี สพม.เขต 3
12) นายยงยุทธ พรหมแก้ว สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
13) นายประทีป ทองด้วง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

ดาวน์โหลดไฟล์

ขอบคุณที่มา : อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา