ยิ่งใช้ ยิ่งได้ รับ E-Voucher มูลค่าสูงสุดถึง 7,000 บาท รายละเอียดโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้

1127

 

ยิ่งใช้ยิ่งได้ 3
ยิ่งใช้ยิ่งได้ 3

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี รายละเอียดโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ รับ E-Voucher มูลค่าสูงสุดถึง 7,000 บาทมาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ก่อนอื่นไปดู หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ กันก่อนเลยค่ะ

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
1. สาระสำคัญของโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ (โครงการฯ)
1.1 ช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการฯ คือ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

1.2 คุณสมบัติของผู้ประกอบการร้านค้าและ/หรือผู้ให้บริการ (ผู้ประกอบการ) ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
(1) เป็นผู้ประกอบการขายสินค้าและ/หรือบริการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(2) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
(3) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

1.3 วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของผู้ประกอบการ
(1) กรณีเป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือ ผ่าน
สาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน
2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดรับสมัคร
(2) กรณีเป็นผู้ประกอบการนอกเหนือจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์
www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือ ผ่านสาขาหรือจุดรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยฯ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน
2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดรับสมัคร

 

ยิ่งใช้ยิ่งได้ 2
ยิ่งใช้ยิ่งได้ 2

1.4 คุณสมบัติของประชาชนที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ
(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันลงทะเบียน
(3) มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประจำตัวประชาชน
(4) ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามฐานข้อมูลของกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2564
หรือไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ หรือไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ
โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3
(5) ไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับสิทธิหรือถูกเรียกเงินคืนในมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ
(6) ไม่เป็นผู้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของมาตรการ/โครงการอื่น ๆ ของรัฐ หรือฝ่าฝืนมาตรการใด ๆ ของรัฐเกี่ยวกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(7) ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 3 แล้วประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้
โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน“เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้ง และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก
(8) ในกรณีที่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษแล้วประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิมาใช้โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ภายในวันที่
28 มิถุนายน 2564 ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เท่านั้น โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสิทธิโครงการได้ 1 ครั้ง
และจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงโครงการได้อีก

 

ยิ่งใช้ยิ่งได้

1.5 วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ของประชาชน
(1) กรณีเป็นประชาชนที่เคยเข้าร่วมมาตรการ/โครงการของรัฐที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” สามารถ
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” หรือ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com ตั้งแต่วันที่
21 มิถุนายน 2564
(2) ประชาชนนอกจาก (1) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com
ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564

ทั้งนี้ ก่อนการใช้สิทธิครั้งแรก ผู้ได้รับสิทธิตามโครงการฯ จะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชน
ที่สาขา หรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯ ยกเว้นผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับ
ธนาคารกรุงไทยฯ หรือผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “KrungthaiNext” ซึ่งผ่านการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทยฯ แล้ว

อ่านรายละเอียด หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และความยินยอมสำหรับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ทั้งหมด

คลิกที่นี่อ่านรายละเอียดสินค้าที่เข้าร่วมโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้

ลงทะเบียน ยิ่งใช้ ยิ่งได้ คลิกที่นี่

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของโครงการ ยิ่งใช้ ยิ่งได้ รับ E-Voucher มูลค่าสูงสุดถึง 7,000 บาท จากเว็บไซต์ ยิ่งใช้ยิ่งได้  ค่ะ