ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วันหยุด เสาร์อาทิตย์ เริ่มเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

270

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วันหยุด เสาร์อาทิตย์ เริ่มเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วันหยุด เสาร์อาทิตย์ เริ่มเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

advertisement

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วันหยุด เสาร์อาทิตย์ เริ่มเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป สำหรับวิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ด้วยตนเอง และมอบอำนาจ ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันนี้ 11 มีนาคม 2566 เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังสั่งการให้ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และ ธนาคาร ธ.ก.ส. จัดเจ้าหน้าที่รองรับประชาชนที่เดินทางมายืนยันตัวตน ผ่านช่องทางสาขาธนาคารในห้างสรรพสินค้า และยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันหยุดได้แล้ว

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 5,702,819 ราย จำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 861,038 รายโดยสามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  • ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน
  • ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน
เช็คบัตรคนจน 2566 ล่าสุด 11 มีนาคม 2566 ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 https:// welfare. mof go th
เช็คบัตรคนจน 2566 ล่าสุด 11 มีนาคม 2566 ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 https:// welfare. mof go th

ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน โดยสามารถเปิด “บัญชีพื้นฐาน” ซึ่งเป็นบัญชี เงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ทั้งนี้ ประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีได้จากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ

สำหรับช่วงเวลาในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สามารถดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วันหยุดเสาร์อาทิตย์ เริ่มเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วันหยุดเสาร์อาทิตย์ เริ่มเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป

การเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สามารถดำเนินการตามรายละเอียดดังนี้

เอกสาร ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วันหยุดเสาร์อาทิตย์ เริ่มเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
เอกสาร ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วันหยุดเสาร์อาทิตย์ เริ่มเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป
โฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จซึ่งประสงค์ที่จะรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการบรรเทาฯ) จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคนโดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้ผ่านเกณฑ์รับบริการอยู่ ดังนี้

1. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่ (1) สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130 (2) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129 และ (3) กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

2. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่ (1) สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125 และ (2) สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

advertisement

ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรก คือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566” สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย

สามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ ได้ทุกคน แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาฯ ที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงานโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

advertisement

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ
โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 08 5842 7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม กระทรวงการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

โทร. 094-858-9794
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536 3542
หรือ โทร. 08-5842-7102, 08-5842-7103, 08-5842-7104, 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107, 08-5842-7108
จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.
เว้นวันหยุดราชการ

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)
เรื่องที่น่าสนใจ : ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วิธียืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 
เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 66,เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66,ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 https:// welfare. mof go th,เช็คบัตรคนจน,ตรวจ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ ล่าสุด rh www thansettakij com,ตรวจสอบบัตรคนจน,เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้,เช็คสิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ 2566 วันนี้,เช็คบัตรสวัสดิการ,ตรวจ สอบ สิทธิ์ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ mof go th,https //บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ http //welfare.mof.go.th,เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,เช็คสิทธิ์บัตร คนจน ด้วย เลขบัตรประชาชน,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mot go th,ตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ,ตรวจ สอบ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน-ไม่ผ่าน,บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mot go th ตรวจสอบสิทธิ์