วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกคลังความรู้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Advertisement

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 – 2580) ฉบับแรกของ ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการ พัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเล็งเห็นความ สําคัญในการสร้างการรับรู้สาระสําคัญของ ยุทธศาสตร์ชาติ ให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. ทุกระดับชั้น  เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลื่อนร่วมกัน ในการพัฒนาประเทศ ตามบริบทของตนเองจึงได้ จัดพิมพ์ “ยุทธศาสตร์ชาติ” พร้อมทั้งจัดทํา QR Code (Quick Response Code) link กับคลิป แอนิเมชั่นยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งมีความยาว ๔.๕๕ นาที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกหน่วยงาน สถานศึกษา ในสังกัดทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลิงก์ดาวน์โหลดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 – 2580 กระทรวงศึกษาธิการ

Advertisement

ลิงก์ชมแอนิเมชั่นยุทธศาสตร์ชาติ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ได้ จัดพิมพ์ขึ้นนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ครู นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องและขอขอบคุณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ได้อนุญาต ให้นํามาจัดพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม คู่มือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2560 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สําหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี และ สําหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

Advertisement

คู่มือ การสอนอ่านเขียน โดยการแจกลูกสะกดคำ โดยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X