Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ยูนิเซฟเก็บข้อมูลเรียนฟรี15ปีของไทย ชี้ชัดไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ

Advertisement

ยูนิเซฟเก็บข้อมูลเรียนฟรี15ปีของไทย

เพิ่มเพื่อน

 ยูนิเซฟเก็บข้อมูลเรียนฟรี15ปีของไทย ชี้ชัดไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำ แนะตั้งกองทุนดูแลเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนโดยเฉพาะ พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์คัดกรองความยากจนให้ชัดเจน 

Advertisement

จันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.46 น.

Advertisement

    วันนี้(24ก.ค.) นายฮิวจ์ เดเลนีย์ หัวหน้าฝ่ายการศึกษา องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเผยว่า จากการสำรวจติดตามการใช้จ่ายภาครัฐของโครงการเรียนฟรี 15ปี ในประเทศไทย พบว่า ความยากจนเป็นปัญหาที่ไม่สามารถทำให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมตั้งแต่ระดับปฐมวัย แม้โรงเรียนจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการเรียนฟรี15ปี แต่ก็พบปัญหาการนำไปใช้อย่างไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะเงินสนับสนุนเด็กยากจน ที่นำไปใช้ไม่ถูกวัตถุประสงค์ ทั้งในส่วนของโรงเรียนและผู้ปกครอง อีกทั้งโรงเรียนก็ได้เงินจัดซื้ออุปกรณ์การเรียนไม่เท่ากัน  โดยพบว่าโรงเรียนในเมืองได้รับมากกว่าโรงเรียนชนบท ทั้งที่ทราบกันดีว่าอุปกรณ์การเรียนมีผลต่อผลสัมฤทธิ์ของเด็ก  จึงยิ่งทำให้ช่องว่างคุณภาพของผู้เรียนห่างกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังพบโรงเรียนในชนบทมีปัญหาครูลาออก และมีภาระมากทำให้ไม่สามารถอยู่ในห้องเรียนได้เต็มที่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนของผู้เรียนอย่างมาก

   

 “จากผลการสำรวจมีข้อเสนอแนะว่า ควรมีการโอนเงินสดให้แก่ครอบครัวของนักเรียนที่ยากจนโดยตรง โดยบอกวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อให้นำไปใช้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้การใช้เงินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงควรจัดตั้งเป็นกองทุนแยกออกมาดำเนินการเรื่องเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนโดยเฉพาะ เพื่อติดตามการใช้เงินได้ตรงจุด และยังช่วยลดภาระของภาครัฐด้วย ที่สำคัญต้องกำหนดหลักเกณฑ์คำนวณความยากจนและวิธีการคัดกรองความยากจนที่ชัดเจน เพราะหากยังแยกแยะไม่ได้ก็จะทำให้เกิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำมากขึ้น”นายฮิวจ์กล่าวและว่า สำหรับกรณีที่โรงเรียนอนุบาลได้รับเงินสนับสนุนจากแหล่งอื่น ก็ควรมีวิธีเก็บข้อมูลบริหารจัดการที่ดี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสด้วย ทั้งนี้หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นำไปสู่การจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนอย่างเท่าเทียม และเกิดการใช้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป …

อ่านต่อที่ :เดลินิวส์ จันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.46 น.

You might also like