Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

ยูเนสโกสับแผนศึกษาชาติจุดอ่อนเพียบ

Advertisement

เป้าหมายพัฒนาเด็กไม่ชัดขาดรูปธรรม-วิธีการ-ลืมครู-ผู้บริหารรร.

ยูนิเซฟ-ยูเนสโกวิพากษ์แผนการศึกษาชาติชุดปฏิรูป ของ สกศ.
ชี้จุดอ่อนเพียบ ขาดเป้าหมายพัฒนาเด็กไทยในอีก 15 ปี ทิศทางไหน
ไม่มีรายละเอียดและรูปธรรมวิธีการพัฒนา ลืมพัฒนาครู ผู้บริหาร รร. ด้าน
สกศ.เตรียมเสนอ รมว.ศธ.ใหม่ 25 ก.ค.นี้

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการสภาการศึกษา (เลขาฯ สกศ.) กล่าวว่า
ตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
ได้ดำเนินการยกร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2572 โดยเป็นแผนระยะยาว 15
ปี และผ่านการประชาพิจารณาสอบถามความเห็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับแก้ไขรายละเอียด ทั้งนี้
มีองค์กรระหว่างประเทศให้ความสนใจและอยากมีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดทำแผนการศึกษาฯ ดังนั้นเมื่อเร็วๆ นี้
สกศ.จึงได้จัดการประชุมสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) เรื่อง
“แผนการศึกษาแห่งชาติ : ถอดบทเรียนจากนานาชาติสู่ความสำเร็จ”
โดยเชิญผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ เช่น
องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือยูนิเซฟ,
องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก
และธนาคารโลก หรือเวิลด์แบงก์ มาร่วมวิพากษ์แผนการศึกษาฯ เลขาฯ
สกศ.กล่าวต่อว่า จากการเสวนาร่วมผู้แทนองค์กรต่างๆ
ทำให้พบข้อสังเกตในการจัดทำแผนการศึกษาฯ 4 ประเด็น ได้แก่ 1.แผนการศึกษาฯ
ฉบับนี้สอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของโลก
และเห็นด้วยที่ไทยแบ่งการดำเนินงานของแผนระยะละ 5 ปีเป็น 3 ระยะ
แต่ควรต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนว่าการศึกษาไทยจะไปถึงระดับใดในอีก 15
ปีข้างหน้า เด็กไทยควรมีทักษะด้านใด จะได้เห็นภาพความสำเร็จได้ชัด
2.เสนอให้ไทยการจัดทำแผนต่างๆ ต้องระบุรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการทำงาน
รวมถึงผลที่จะได้รับให้ชัดเจน 3.จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากรในระดับผู้บริหาร
ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ ให้ความเห็นว่า
ที่ผ่านมาไทยจะเน้นไปที่การพัฒนาครูเป็นหลัก แต่ลืมที่จะพัฒนาคนอีก 2
กลุ่มคือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
และผู้บริหารระดับสูงในส่วนกลาง
จึงเสนอว่าไทยควรจะต้องทำแผนพัฒนาบุคลากรระดับบริหารด้วย และ
4.ต้องไม่ละเลยผู้ด้อยโอกาส เด็กต่างด้าว หรือชนกลุ่มน้อย
และขอให้นำมิติทางภาษามาสอนให้เด็กได้เรียนรู้
เพื่อสามารถสื่อสารและสร้างความเป็นมิตรในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนด้วย

“จากนี้
สกศ.จะนำข้อเสนอแนะที่ได้จากการเสวนามาปรับปรุงร่างแผนการศึกษาฯ
ให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะประเด็นที่ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศต่างๆ
เสนอนั้นเป็นแนวคิดที่ดี จากนั้นจะนำเสนอให้ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พิจารณาในวันที่ 25 กรกฎาคม
2559 และคาดว่าประมาณเดือนสิงหาคม 2559
จะสามารถเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อไป” เลขาฯ สกศ.กล่าว.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

You might also like