ข่าวดี  ผอ.โรงเรียน จะย้ายได้ทั่วประเทศ  ก.ค.ศ. เตรียมปรับ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา (ย้าย ผอ.โรงเรียน) ใหม่

2733

ข่าวดี  ผอ.โรงเรียน จะย้ายได้ทั่วประเทศ  ก.ค.ศ. เตรียมปรับ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา (ย้ายผอ.โรงเรียน) ใหม่

สวัสดีครับ   ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารที่น่าสนใจ  มาฝากเช่นเคยครับ  โดยในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เกี่ยวกับมติที่ประชุม   โดยมีมติ เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา (ย้ายผอ.โรงเรียน)  ดังรายละเอียดครับ

ข่าวดี  ผอ.โรงเรียน จะย้ายได้ทั่วประเทศ  ก.ค.ศ. เตรียมปรับ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา (ย้าย ผอ.โรงเรียน) ใหม่
ข่าวดี  ผอ.โรงเรียน จะย้ายได้ทั่วประเทศ  ก.ค.ศ. เตรียมปรับ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา (ย้าย ผอ.โรงเรียน) ใหม่

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563  นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เกี่ยวกับมติที่ประชุม   โดยมีมติ เห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียน) โดยร่างหลักเกณฑ์ฉบับใหม่นี้ จะมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563 ที่จะมาถึงนี้ เป็นต้นไป ซึ่งก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการปฎิบัติงานมากขึ้น   รวมถึงเป็นประโยชน์และสร้างความเป็นธรรมใน  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

โดยให้สำนักงาน ก.ค.ศ. จะดำเนินการปรับรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าวตามความเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม เพื่อให้ครอบคลุม เกิดประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญ เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และให้นำเสนอในที่ประชุม ก.ค.ศ. ครั้งต่อไป

และนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้  เห็นชอบให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ ก.ค.ศ. พิจารณาแล้วมีมติว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ  วิธีการ ว 13 / 2556 ให้สามารถขอทบทวนมติ ก.ค.ศ. ได้ ในกรณีที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารายใดเห็นว่าผลการพิจารณานั้น อาจคลาดเคลื่อนให้เสนอขอทบทวนผลการพิจารณาได้ ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือแจ้งมติ ก.ค.ศ. ทั้งนี้ การทบทวน ก.ค.ศ. จะพิจารณาจากเอกสารที่ผู้ขอรับการประเมินยื่นไว้เดิม โดยผู้ขอรับการประเมินจะต้องชี้แจงในประเด็นที่เห็นว่า ก.ค.ศ. พิจารณามีความคลาดเคลื่อนจากเอกสารหลักฐานที่ได้เสนอไว้เดิม

 

ข่าวดี  ผอ.โรงเรียน จะย้ายได้ทั่วประเทศ  ก.ค.ศ. เตรียมปรับ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา (ย้าย ผอ.โรงเรียน) ใหม่
ข่าวดี  ผอ.โรงเรียน จะย้ายได้ทั่วประเทศ  ก.ค.ศ. เตรียมปรับ หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สายงานบริหารสถานศึกษา (ย้าย ผอ.โรงเรียน) ใหม่

 

ส่วนทางด้าน นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ. กล่าวว่า สำหรับการปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา รูปแบบใหม่นี้เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่ามีการร้องเรียนเรื่องการโยกย้ายผู้บริหารสถานศึกษาว่าหลักเกณฑ์เดิมสร้างเงื่อนไขให้ไม่สามารถย้ายข้ามจังหวัด และย้ายมาโรงเรียนขนาดใหญ่ไม่ได้ เพราะในบางจังหวัดไม่มีโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษทำให้ต้องย้ายไปโรงเรียนที่มีขนาดเดียวกัน ดังนั้น รมว.ศธ.จึงมองว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนจึงเห็นชอบให้มีการปรับแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยหลักเกณฑ์การขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษาใหม่นั้น ให้สามารถขอย้ายข้ามจังหวัดได้ เพื่อขยับขยายให้ผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนั้นๆได้เติบโตมาพัฒนาโรงเรียนขนาดใหญ่ โดยมีเงื่อนไขแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ขนาด เช่น เมื่อตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษว่างผู้ที่มีโอกาสย้ายจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษกับผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ หรือ เมื่อตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่ว่างผู้มีโอกาสย้ายจะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดใหญ่และผู้อำนวยการโรงเรียนขนาดกลาง แต่การแข่งขันกันจะมาพร้อมกับองค์ประกอบการพิจารณาการย้าย 8 ข้อ เช่นต้องมีความอาวุโส และมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาและเทคโนโลยีในการพัฒนาโรงเรียน เป็นต้น

 

นอกจากนี้การกำหนดระยะเวลาขอย้ายได้ปรับแก้ไขใหม่จากเดิมหาก ผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.โรงเรียน) จะขอย้ายจะต้องดำรงตำแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียน นั้นให้ครบ 24 เดือน แต่ปรับใหม่เป็น 12 เดือน แต่ผู้ขอย้ายจะต้องอยู่ในตำแหน่งครบ 12 เดือนบริบูรณ์นับตั้งแต่วันดำรงตำแหน่งถึงวันที่เขียนคำขอย้าย เพื่อให้ความเป็นธรรมเพราะที่ผ่านมาวงรอบการย้ายจะใช้เวลาดำเนินการจริงๆยาวนานส่งผลให้ผู้ขอย้ายเสียโอกาส ส่วนการโยกย้ายแทนตำแหน่งที่ว่างที่ประชุมมีมติว่าจะมีการกำหนดสัดส่วนให้ชัดเจนระหว่างผู้บรรจุใหม่กับผู้ยื่นเรื่องคำขอย้ายเนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้กำหนดสัดส่วนไว้จึงทำให้ไม่ได้มีการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ โดยสัดส่วนการบรรจุระหว่างผู้สอบใหม่กับผู้ยื่นเรื่องขอย้ายจะให้อำนาจคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) เป็นผู้กำหนด เช่น เมื่อตำแหน่งว่าง 9 ตำแหน่ง จะต้องมีการแบ่งระหว่างผู้ที่บรรจุได้กับผู้ขอย้ายให้เท่ากันก่อน คือ สัดส่วนละ 4 ตำแหน่ง และที่เหลือ 1 ตำแหน่ง กศจ.จะดูความเหมาะสมว่าสัดส่วนจะเหลื่อมไปทางผู้บรรจุใหม่หรือผู้ขอย้าย นั่นเองครับ..

 

ขอขอบคุณที่มา  สำนักงาน ก.ค.ศ.