Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รมต.แจงปรับตารางเรียนชั้นป.1-3 เพิ่มเวลาสอน3วิชาเริ่มใช้ภาคเรียนหน้า

Advertisement

รมต.แจงปรับตารางเรียนชั้นป.1-3 เพิ่มเวลาสอน3วิชา-เริ่มใช้ภาคเรียนหน้า

นพ.ธี
ระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมช.ศึกษาธิการ (ศธ.)
เปิดเผยภายหลังประชุมการบริหารหลักสูตรภายใต้นโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
และการพัฒนาคุณภาพหนังสือเรียนว่า
ที่ประชุมมีมติให้ปรับโครงสร้างตารางเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
1-3 ใหม่ โดยกำหนดให้วิชาภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์และภาษาไทย
ต้องมีชั่วโมงสอนอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อวัน
ส่วนวิชา อื่นๆ
ยังคงมีชั่วโมงเรียนตามเดิม และจะเพิ่มการบูรณาการ
เข้ากับโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ด้วย
ซึ่งโครงสร้างนี้จะเริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ส่วนของการปรับโครงสร้างตารางเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ยังอยู่ระหว่างการหารือ
แต่การดำเนินการต้องเป็นไปตามกรอบทิศทางประเทศ
คือประเทศต้องการบุคลากรแบบใด ศธ.ก็ต้องจัดการศึกษาให้เป็นไปตามนั้น

นพ.ธี
ระเกียรติกล่าวต่อว่า
ที่ประชุมยังหารือถึงการกำหนดแนวทางมาตรฐานของแบบเรียนทุกรายวิชา
โดยประเทศอังกฤษและสิงคโปร์จะเข้ามาให้คำแนะนำว่าแบบเรียนที่ดีและได้
มาตรฐานควรจะมีลักษณะอย่างไร เช่น แต่ละช่วงวัยควรใช้แบบเรียนแบบไหน
หรือมีวัตถุประสงค์ที่จะได้รับจากแบบเรียนที่ชัดเจน
เมื่อได้แนวทางแล้วจะเชิญสำนักพิมพ์รัฐและเอกชนมาอบรม
โดยไม่บังคับว่าจะต้องพิมพ์ในรูปแบบไหน
แต่จะต้องผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการกลางของศธ.
ว่าแบบเรียนมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ใด เช่น ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย
เพื่อกระตุ้นให้ทุกสำนักพิมพ์กระตือรือร้นที่จะพิมพ์แบบเรียนที่มีคุณภาพใน
ทุกวิชามากขึ้น

โดยเฉพาะแบบเรียนวิชาสังคมศึกษาที่ต้องผ่าน
การวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยาด้านเด็ก
ก่อนเข้าสู่การตรวจสอบของคณะกรรมการกลางอีกครั้งว่าเหมาะกับเด็กแต่ละช่วง
วัยหรือไม่ ที่ผ่านมาเราไม่เคยมีกระบวนการกำหนดมาตรฐาน
เพราะใช้หลักสูตรแกนกลางที่เป็นแนวทางในการผลิตแบบเรียน ดังนั้น
ต่อจากนี้แบบเรียนจะไม่ได้แข่งขันกันที่ราคา
แต่จะหันมาแข่งขันเรื่องคุณภาพแทน
สุดท้ายเด็กก็จะได้รับประโยชน์จากแบบเรียนที่ดี

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

หน้า 17 หนังสือพิมพ์ ข่าวสด

Advertisement


You might also like