รมว.ศธ.ลงนามประกาศฯ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 ก.พ.ยกเว้นสมุทรสาคร

1561
รมว.ศธ.ลงนามประกาศฯ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 ก.พ.ยกเว้นสมุทรสาคร
รมว.ศธ.ลงนามประกาศฯ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 ก.พ.ยกเว้นสมุทรสาคร

รมว.ศธ.ลงนามประกาศฯ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 ก.พ.ยกเว้นสมุทรสาคร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ อนุสนธิประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวง
ศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิศษ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๔ ในพื้นที่ ๒๘ จังหวัด นั้น

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์กรแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในประเทศไทยดีขึ้นตามลำดับ ฉะนั้น อศัยอำนจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบีบบริหรรกรกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารรชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบมาตรา ต๘ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารรชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙ วรรคหนึ่ง (๔) ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา ผศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พศ. ๒๕๕๘ และข้อ ๗
วรรคหนึ่ง (๓) ของระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา
เอกชน พ.ศ. ๒๕๖๓ จึงออกประกาศดังนี้

๑. ให้สถานศึกษาทุกแห่งของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบซึ่งอยู่ในสังกัดและ
ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการเปิดการเรียนการสอนตามปกติ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นไป
โดยต้องดำเนิการตมมาตรการป้องกันและควบคุมการแพระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
สำหรับสถานศึกษา ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด

๒. ให้ปิดการเรียนการสอนในจังหวัดสมุทรสาครต่อไป นื่องจากเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เข้มงวดที่ศูนย์บริหารสถานการณ์ควิด – 19 (ศบค.) กำหนด และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ยังมีจำนวนมาก ทั้งนี้ ในระหว่างที่สถานศึกษาต้องปิดเรียนให้ส่วนราชการ
ต้นสังกัดกำหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดไว้ เช่น การสื่อสารแบบ
ทางไกลหรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ สถานศึกษา
อาจจัดการเรียนกรสอนโดยใบสั่งงานหรืมอบหมายงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน

๓. ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครปฐม
และจังหวัดปทุมธานี) ให้สถานศึกษาเปิดการเรียนการสอนได้ แต่ต้องปฏิบัติตามแนวทางป้องกันโรคของกระทรวง
สาธารณสุขและมาตรการของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานผู้กำกับดูแลอย่างเคร่งครัด โดยแต่ละห้องเรียนให้มี
นักเรียนได้ไม่เกิน ๒๕ คน กรณีห้องเรียนไม่เพียงพอให้จัดการเรียนการสอนด้วยการสลับวันเรียน
อนึ่ง ให้สถานศึกษาติดตามประกศของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) และคณะกรรมการ
โรคติดต่แต่ละจังหวัดอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างไปจกประกาศฉบับนี้

กระทรวงศึกษาธิการ
จะได้ดำเนินการแก้ไขต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ)
รัฐมนตรีว่การกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.ลงนามประกาศฯ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 ก.พ.ยกเว้นสมุทรสาคร
รมว.ศธ.ลงนามประกาศฯ เปิดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 1 ก.พ.ยกเว้นสมุทรสาคร
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ