รมว.ศธ. เปิดการอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลแก่ครูทั่วประเทศ

1556
รมว.ศธ. เปิดการอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลแก่ครูทั่วประเทศ
รมว.ศธ. เปิดการอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลแก่ครูทั่วประเทศ

รมว.ศธ. เปิดการอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science พัฒนาสมรรถนะดิจิทัลแก่ครูทั่วประเทศ

วันที่ 21 เมษายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เป็นประธานในการเปิดอบรมหลักสูตร Microsoft Data Science ผ่านทางระบบประชุมออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัลให้แก่ครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วม ณ ห้องปฏิบัติการ OBEC Channel อาคาร สพฐ. 1 กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รมว.ศธ. กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทั้งประเทศ รวมถึงการพัฒนาครู ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนากำลังคนในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาคนในทันต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ทันสมัย เช่น ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล หรือที่เรียกว่า Data Science จะเป็นการพัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จนสามารถนำไปสู่อาชีพใหม่ในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เห็นชอบให้มีการอบรมหลักสูตร Data Science ขึ้น ซึ่งเป็นหลักสูตรการอบรมสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และสนับสนุนการอบรมโดยมูลนิธิ Junior Achievement Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ในหลักการและทฤษฎีสำคัญในสาขาสถิติและวิทยาศาสตร์ข้อมูล การจัดการข้อมูล การสร้างรายงานและสรุปผลข้อมูล โดยมอบหมายให้ ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC) เป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและพัฒนาครูในทุกพื้นที่ เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งในเชิงวิชาการ และทำให้ สพฐ. สามารถพัฒนาครูได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประหยัดทรัพยากร และงบประมาณมากขึ้น เพราะสามารถดำเนินการพัฒนาครู ผ่านรูปแบบการบริหารงานของศูนย์ HCEC ลงสู่ครูได้โดยตรง

สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้มาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยแบ่งการอบรมออกเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 3 วัน ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2564 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564 และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2564 มีเกณฑ์การผ่านการอบรม คือ ระยะเวลาเข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และคะแนนทดสอบหลังเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 โดยผู้เข้ารับการอบรม เป็นครูที่ผ่านการคัดเลือกจากศูนย์ HCEC และศูนย์โอลิมปิกวิชาการ ทั้งสิ้น 491 คน จาก 243 โรงเรียนทั่วประเทศ ถือเป็นก้าวแรกและก้าวที่สำคัญในการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการพัฒนาสมรรถนะทางด้านดิจิทัล (Digital Competency) สำหรับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน“ขอขอบคุณบริษัทไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงมูลนิธิ Junior Achievement Thailand และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด ที่ได้ร่วมมือกับทาง สพฐ.

ในการจัดให้มีการอบรมครั้งนี้ ตนขอเป็นกำลังใจให้แก่คณะครูที่เข้ารับการอบรมทุกคน ที่จะพัฒนาตนเองและเป็นตัวแทนของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) ทั้ง 185 ศูนย์ทั่วประเทศ ขอให้คณะครูทุกคนได้นำความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมครั้งนี้ ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนได้เข้าใจหลักของกระบวนการการจัดการข้อมูล รวมถึงประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนต่อไป” รมว.ศธ. กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.