รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี

2453

รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี

วันที่ 7 กันยายน 2562 นายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบนโยบายให้ครู อาจารย์ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงศึกษาจังหวัดนครพนม โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายก อบจ.นครพนม น.ส.ณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ที่ปรึกษานายอธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม และอดีตผู้สมัคร ส.ส.จังหวัดนครพนม เช่น นพ.อลงกต มณีกาศ นายชูกัน กุลวงษา ให้การต้อนรับ ซึ่งจุดแรกในการมอบนโยบายครั้งนี้ รมว.ศึกษาฯ ได้ไปที่โรงเรียนนาแกสามัคคี อ.นาแก พบปะกับคณะครู นอกจากนี้ยังมีนายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม เขต 4 พรรคเพื่อไทย ร่วมรอต้อนรับอยู่ที่นั่นด้วย โดย รมว.ศธ. กล่าวว่าจะสนับสนุนการศึกษาในจังหวัดนครพนมให้มีการพัฒนายิ่งๆขึ้นไป ขณะเดียวกันกลุ่มครูธุรการและภารโรงร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน เป็นเวลา 2 เดือนแล้ว ซึ่ง รมว.ศธ. ตอบว่าถ้าไม่มี ผอ.รู้เห็น เงินค่าตอบแทนควรได้กันแล้ว

รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี
รมว.ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาหนี้สินครู อนาคตอยาก ขยายเกษียณอายุราชการครูเป็น 65ปี

จากนั้นได้เดินทางต่อไปยังอาคารศรีโคตรบูรณ์ มหาวิทยาลัยนครพนม บ้านหนองเซา ต.ขามเฒ่า อ.เมือง เพื่อพบกับคณะครูกว่า 1,200 คน โดยมีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 รอต้อนรับ และมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆมาออกบูธแสดงผลงานให้ชมจำนวนมาก ซึ่งนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กล่าวถึงการพัฒนาจังหวัดนครพนมกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่กำลังได้รับความนิยม โดย รมว.ศธ. กล่าวชื่นชมการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ไม่ใช่เป็นคนหนุ่มและโสด แต่เป็นคนเก่งที่ทำงานมีประสิทธิภาพ จึงเป็นความโชคดีของคนจังหวัดนครพนมที่ได้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานแคล่วคล่อง

รมว.ศธ. ใช้เวลาบนเวทีประมาณ 1.30 ชม. ในการพบปะคณะครู โดยเผยว่าได้มีแนวคิดในการเรียนการสอนให้เป็นระบบการสื่อสารสองทาง มีการรับส่งข้อมูลเป็นแนวทางในการศึกษาในอนาคต งดการท่องจำ ให้มีความคิดสร้างสรรค์ เปิดโอกาสให้มากขึ้น มีการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดสิ่งที่ทำกันอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น แต่ในขณะที่ส่วนหนึ่งต้องมีการปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทันศตวรรษที่ 21 เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในระยะเวลาอันรวดเร็ว

โดยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนให้ทันยุคดิจิทัล ต้องใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมเข้ามาช่วยเสริม พร้อมที่จะสร้างเด็กนักเรียน นักศึกษาให้มีทักษะในความคิด การตัดสินใจ ปรับเปลี่ยนมุมมองได้และมีคุณภาพสอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานในการพัฒนาประเทศ

รมว.ศธ.กล่าวต่อว่า ในอนาคตประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงวัยจะต้องสร้างเยาวชนในขณะนี้เพื่อ(แบก)รับภาระอนาคตให้ได้  โดยจะสนับสนุนสร้างขวัญกำลังใจให้ครู ผู้ซึ่งเป็นสะพานเชื่อมความสำเร็จของประเทศ  ด้วยการแก้ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างของครู ให้มีความเหมาะสมในการเจริญก้าวหน้าทางสายงานทั้งสายการสอนและการบริหาร ในขณะนี้จะเร่งแก้ไขปัญหาเงินเดือนตกค้างของครูธุรการ ภารโรง ของโรงเรียนต่างๆให้อย่างเร่งด่วนก่อน

ส่วนหนี้สินของครูหลายแสนล้านบาทต้องมาช่วยกันแก้ไข โดยต้องเลือกคนมีความสามารถระดับมืออาชีพมาบริหารกองทุน อนาคตของครูที่เกษียณแล้ว ไม่อยากให้หยุดที่เกษียณอายุ 60 ปี อยากขยายการเกษียณอายุราชการของครูเป็น 65 ปี รองรับสังคมผู้สูงอายุ

และ กศน. ต้องคิดวางแผนเพื่อสร้างความรู้พัฒนาขีดความสามารถให้สามารถแข่งขันได้มากขึ้น

โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนให้ใช้ในการดำรงชีวิตยุคปัจจุบันได้  และการทำวิทยฐานะของครูต้องมีการปรับเปลี่ยนให้การประเมินมาจากผลงานที่เห็นผลเชิงประจักษ์ทดแทนในการทำวิทยฐานะในบางส่วน  เพื่อครูจะได้มีเวลาสอนเด็กนักเรียนให้มาก นักเรียนจะได้มีความรู้ความสามารถเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ นอกจากนี้การอบรม สัมมนาของครูต้องให้มีความเหมาะสม โดยต้องลด ละ เลิก ให้พอเพียง ต้องมีการวางแผนให้พอดีกับความจำเป็นในการพัฒนาครู โดยจะทำให้ผลตอบแทนของครูต้องอยู่ในระดับ TOP 5 ของประเทศ แต่ครูต้องมีคุณภาพยืนยันได้(ตามผลตอบแทน) ตนต้องการโรงเรียนที่คุณภาพในระดับพื้นฐานที่มีความเท่าเทียมกันทั่วประเทศ ไม่มียาเสพติดในโรงเรียน(เน้นการเรียนการสอนของครูแต่ละรายวิชา มากกว่าการบรรจุ ผอ.โรงเรียน) โดยต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ต้องเริ่มที่มีครู นักเรียน การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ในขณะเดียวกัน รมว.ศธ.ได้เห็นถึงพลังของจังหวัดนครพนม โดยได้มองพื้นที่จังหวัดนครพนมในการปฏิรูปการศึกษาในบางส่วนเพื่อเป็นการนำร่อง ซึ่งในอนาคตงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ไปต้องมีตัวชี้วัดที่เป็นผลสัมฤทธิ์

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก >> หนังสือพิมพ์แนวหน้า วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562