Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

รมว.ศธ.และ รมช.ศธ.เข้ารับตำแหน่ง

Advertisement

เพิ่มเพื่อน


พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พร้อมด้วย

นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการที่กระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันจันทร์ที่

24

สิงหาคม 2558 เวลา
13.25
น.


โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับ

Advertisementเมื่อเดินทางถึงกระทรวงศึกษาธิการ,

รมว.ศึกษาธิการ
พร้อมด้วย รมช.ศึกษาธิการ ได้สักการะพระพุทธรูปประจำกระทรวง
“พระพุทธบารมีศักดิ์สิทธิ์สยามิศรจักรี
สัฏฐีอนุสรณ์ ศึกษาทรรังสรรค์”

และศาลพระภูมิ
รวมทั้งสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ จากนั้นได้พบปะกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ
และรับฟังผลการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐบาล
ที่ห้องประชุมราชวัลลภ

รมว.ศึกษาธิการ
ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนภายหลังการรับฟังผลการดำเนินงานว่า

พร้อมจะขับเคลื่อนงานด้านการศึกษาไปในแนวทางเดียวกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งจากการหารือกับพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รองนายกรัฐมนตรี (อดีต รมว.ศึกษาธิการ) และพลเอก
สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา โดยจะเน้น 2
เรื่องหลักที่นายกรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการ
คือ 1) การปฏิรูปการศึกษา
ที่ได้มีการวางแนวทางการดำเนินงานและมีความก้าวหน้าในหลายส่วนแล้ว
จึงจะมาดูรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค ตลอดจนการนำไปสู่การปฏิบัติเท่านั้น
2) การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน
ซึ่งเป็นปัญหาที่แทรกซึมอยู่ในทุกกระทรวง

อย่างไรก็ตาม
ทั้งสองเรื่องนี้จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป
เพื่อทำให้คนไทยเห็นภาพอนาคตการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมในอนาคตอันใกล้
โดยตั้งใจที่จะดำเนินงานตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการและนโยบายเดิมก่อน
เพราะมีการคิดและวางแนวทางไว้แล้ว
โดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาที่มีหลายส่วนจะต้องดำเนินการ
เช่น การลดเวลาเรียนของนักเรียน
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูโดยการดำเนินงานตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
เป็นต้น

ส่วนการบริหารงานในกระทรวงศึกษาธิการ
ได้กล่าวฝากไปยังผู้บริหารทุกคนว่า

ให้ความสำคัญกับการสื่อสารในองค์กรมาก
เพราะกระทรวงศึกษาธิการมีบุคลากรอยู่ทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก
หากคุณครูที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสสื่อสารโดยตรงกับผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกระทรวง
จะช่วยสร้างความเข้าใจและทำให้ครูมีทัศนคติไปในทิศทางเดียวกับที่เราต้องการ

นอกจากนี้

ได้ฝากให้ผู้บริหารองค์กรหลักทำความเข้าใจโจทย์ในงานของตนเอง
ตีโจทย์ให้แตกและละเอียด
เพื่อที่จะได้คลี่ปัญหาออกมาได้อย่างชัดเจน
และหาแนวทางแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและถูกทิศทาง

ทั้งนี้ รมว.ศึกษาธิการ
ได้กล่าวย้ำถึงแนวทางการทำงานว่า
ต้องการนำนโยบายของนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติ
ในแนวทางการทำงานที่เป็นที่ยอมรับของคนในองค์กร
ซึ่งจากการได้รับฟังผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ
มีความสบายใจมากยิ่งขึ้น เพราะทุกคนต้องการทำงาน
แต่อาจจะต้องดูในรายละเอียดว่ามีข้อติดขัดอย่างไรบ้าง
ข้อมูลภาพโดย
: ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี,

บัลลังก์ โรหิตเสถียร 

นวรัตน์ รามสูต

แหล่งที่มา : ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี 276/2558 รมว.ศธ.และ รมช.ศธ.เข้ารับตำแหน่ง


Advertisement

You might also like