รมว.ศึกษาธิการ ปลื้ม กระแสพัฒนาครู New normal ดี มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

1194

รมว.ศึกษาธิการ ปลื้ม กระแสพัฒนาครู New normal ดี มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

รมว.ศึกษาธิการ ปลื้ม กระแสพัฒนาครู New normal ดี มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
รมว.ศึกษาธิการ ปลื้ม กระแสพัฒนาครู New normal ดี มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

รมว.ศึกษาธิการ ปลื้ม กระแสพัฒนาครู New normal ดี มุ่งสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการเข้าร่วมเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ว่า กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เพื่อให้มีพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับทบทวน พัฒนา และฝึกฝนทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่จำเป็น โดยเฉพาะทักษะการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ New normal รวมถึงเปิดมุมมองให้ครูสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในบทเรียนได้มากขึ้น

โดยหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการแต่ละสังกัดได้ตอบรับนโยบายและจัดพื้นที่ในการเรียนรู้สำหรับบุคลากรในสังกัดขึ้น เช่น โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สวนสนุกการเรียนรู้ “12 สัปดาห์ พัฒนานวัตกรรม Active Learning” ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมทางวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนองานวิจัยระดับชาติ ของสำนักงานสภาการศึกษา และการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ปี 2564 ภายใต้แนวคิด “การศึกษาที่ผันเปลี่ยนในโลกหลังโควิด” ในรูปแบบ Webinar ของสำนักงานคุรุสภา

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า หลังจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดพื้นที่ในการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้น ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ความสนใจและสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก เช่น “ตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษม” ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่เปิดอบรมแล้ว 6 หลักสูตร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 200,000 คน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผลการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมอบรม ส่วนใหญ่มองว่าโครงการที่จัดขึ้นมีประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้จริง ซึ่งมีทั้งสาระความรู้ แนวคิด ปรัชญา ประสบการณ์ และทักษะที่จำเป็นเหมาะสม ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมมีความสุขที่ได้มีกิจกรรมทำและได้พบปะกับเพื่อนครูด้วยกันอีกด้วย

“ดิฉันอยากเห็นกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมการเรียนรู้ ซึ่งกระทรวงแห่งการเรียนรู้จะสามารถเกิดขึ้นได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อร่วมผลักดันไปพร้อมกัน ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานการศึกษานอกโรงเรียน และหน่วยงานในระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ และระดับสถานศึกษา ก็สามารถนำแนวทางนี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ได้ แต่จะต้องมีความเหมาะสมและไม่เป็นภาระที่เพิ่มขึ้นแก่ครู เพราะการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อได้เรียนในสิ่งที่สนใจและไม่เป็นการบังคับ” นางสาวตรีนุชกล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอบคุณ ทีมข่าว ศธ.
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.:ภาพ/รายงาน
29/82564