รร.ชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,000 บาท

2314
รร.ชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,000 บาท
รร.ชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,000 บาท

รร.ชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,000 บาท

ประกาศโรงเรียนชุมชนวัดตราชู
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ๑ ตำแหน่ง (วิชาเอกอังกฤษ หรือวิทยาศาสตร์)
ด้วยเงินรายได้สถานศึกษา

ด้วยโรงเรียนชุมชนวัดตราชู อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี        มีความประสค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา (๕ ( แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค. 0๔๑๕/ว๒๓ ลงวันที่
๒๐ มีนาคม ๒๕๔๖ ที่ กค๕๒๗.๖/วตด ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๔๒

เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวจึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลืกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง วิชาอกอังกฤษ หรือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา
๑.๑ ลูกจ้างชั่วคราวทำหน้ที่ครูผู้สอนอัตราค่าจ้างเดือนละ ๗,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างรายปี
๑.๒ สาขาวิชาที่รับสมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญตรีทางการศึกษาวิชาเอกอังกฤษ หรือวิทยาศาสตร์
(มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓ แห่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๒ เป็นผู้ได้วุฒิปริญญาทางการศึกษาหรือปริญญาตรี สาขาตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ.กำหนด สำหรับผู้สมัคร
ที่มีวุฒิปริญญาตรี สาขาอนุจะต้อมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ กค/ก.ค.ศ.กำหนด หรือ หนังสือรับรอง
คุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
๒.๓ เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการ
ศึกษา มีหนังสือรับรองสิทธิที่คณะกรรมการคุรุสภาออกให้หรือมีหนังสือรับรองสิทธิที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการคุรุสภาออกให้
๒.๔ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือ สามเณร นักพรต นักบวช

๓. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก.                                                                               ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ ห้องพักครู
โรงเรียนชุมชนวัดตราชู อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งแต่วันที่ ๑๔- ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ในเวลาราชการ
(o๘.mo- ๑๖.๓o น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม

รร.ชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,000 บาท
รร.ชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,000 บาท

 

รร.ชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,000 บาท
รร.ชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,000 บาท

 

รร.ชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,000 บาท
รร.ชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,000 บาท

 

รร.ชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,000 บาท
รร.ชุมชนวัดตราชู จ.สิงห์บุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 7,000 บาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก รร.ชุมชนวัดตราชู