รร.บ้านกุงประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000 บาท

1432
รร.บ้านกุงประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000 บาท
รร.บ้านกุงประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000 บาท

รร.บ้านกุงประชาสรรค์ จ.ปราจีนบุรี  รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000 บาท

ประกาศโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 มีความประสค์จะรับสครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน ๑ อัตรา

ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ศธ o๔oo๗/๗๖ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  สั่ง ณ วันที่ ๘ กรกฎคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติรชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงสนบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรับสมัครสบตัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้ที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑. ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ อัตรา
อัตราดจ้งเดือนละ ๙,๐๐๐บาท (ก้าพันบาทถ้วน) จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ
-สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ
จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญขาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามมาตร ๓ แห่พระราชบัญญัติระเบียบข้ราชการครูแสะบุคลากรทางการศึกษา พศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ไม่ป็นผู้พิการมีร่างกายทุพหพลภาพจนไม่สามารถฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่
สมประถอบ หรือไม่เป็นโรคตาม กค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙

๒.๖ ไม่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้ต้องโทษโดยคำพากษาถึงที่สุดให้จำคุก พราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมหหรืความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันตีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๘ไม่ป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

รายละเอียดเพิ่มเติม

รร.บ้านกุงประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000 บาท
รร.บ้านกุงประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000 บาท
รร.บ้านกุงประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000 บาท
รร.บ้านกุงประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000 บาท
รร.บ้านกุงประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000 บาท
รร.บ้านกุงประชาสรรค์ รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ เงินเดือน 9,000 บาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก รร.บ้านกุงประชาสรรค์