โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

1955
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศโรงเรียนบ้านบึงตาต้า
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้าง
เอกวิชาคหกรรม
ครูคหกรรม
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านบึงตาต้า

ประกาศโรงเรียนบ้านบึงตาต้า
เรื่อง การรับสครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน (ครูอัตราจ้าง) ด้วยโรงเรียนบ้านบึงตาต้า.   ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัตระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จะดำเนินการรับสมัครสอบตัดเลือกบุคคลเพื่อจังลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ดังนั้นอาศัยความตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐานที่ ๒๘/๐๕๕: สั่ง ณ วันที่ ๘
กรกฎาคม พ.ศ. 2546 เรื่อง มอบอำนาจปฏิบัติรชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและเกณฑ์
และวิธีการบริหารงานบุคคล ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน พ ศ.2547
จึงประกาศรับสม้รสอบตัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

๑ ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบศัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง (อัตราดำจ้างเตือนละ ๑๕,๐๐๐บาท)
ลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน 1  ตำแหน่ง
วุฒิปริญญาตรี วิชเอกคหกรรม จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสบัติฉพาะผู้มีสิทธิ์สอบตัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติดังนี้

๒.๑ เป็นผู้มีคุณมบัติทั่วไปตามมาตร ๓๐ แห่งพระราขบัญญัติระเบียบข้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ดังต่อไป
(๒) เพศชาย/เพศหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี บริบูรณ์
(๓) เป็นผู้เสื่อมใสในการปกครอง และระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ปกครองเป็น
ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๔) ไม่ป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น
(๕) ไม่ป็นคนไร้ดวามสามารถ หรือจิตฟันเพิอง ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กฎหมาย
กำหนด ใน กฎ ก.ค.ศ.
(๖) ไม่ป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งราชการ ถูกสั่งออกจกราชการไว้ก่อนตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) ไม่ป็นผู้บกพร่องในศีลธรมอันดี สำหรับการประกอบวิชาชีพครูและบุคลาการทาง
การศึกษา
(๘) ไม่เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือเจ้หน้าที่ในพรรคการเมือง
(๙) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ที่ได้กระทำโตยประมาท ความผิดโดยลหุโทษ
(๑๐) ไม่เป็นผู้เคยต้องโพษจำคุโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิต
(๑๑) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจกรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
นี้ หรือตามกฎหมายอื่น
(๑๒) ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก เพราะกระทำผิตวินัยตามพระราชบัญญัติ
(๑๓) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงาน
(๑๔) มีสัญชาติไทย
ของรัฐ

ดาวน์โหลดเอกสาร
https://drive.google.com/file/d/1ZlFrJwU9QjS56BboSutz9ozOb8tr1of5/view?usp=sharing

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

 

โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
โรงเรียนบ้านบึงตาต้า จ.ระยอง รับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกคหกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก รร.บ้านบึงตาต้า