รร.ปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท

1389
รร.ปากเกร็ด นนทบุรี
รร.ปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท

รร.ปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท

ประกาศโรงเรียนปากเกร็ด
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

สวัสดีค่ะ
โรงเรียนปากเกร็ด ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง
1. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง คอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ห้องสมุด บรรณารักษ์ 1 อัตรา

ด้วยโรงเรียนปากเกร็ด มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกบรรณารักษ์ สารนิเทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศ
ศาสตร์ และเอกคอมพิวเตอร์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท จำนวน 2 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. คุณสมบัติผู้สมัครคัดเลือก
1.1 สัญชาติไทย
1.2 วุฒิปริญญาตรี
1.3 มีใบประกอบวิชาชีพครู
1.4 มีประสบการณ์ด้านการพิมพ์งาน / โปรแกรมคอมพิวเตอร์
1.5 มีความประพฤติเรียบร้อยเหมาะสมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรับผิดชอบ ขยัน
1.6 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีความบกพร่องทางร่างกายและไม่เป็นโรคติดต่อ / โรคประจำตัว

2. เงื่อนไขการจ้าง
2.1 อัตราจ้างเดือนละ 15,000.- บาท
2.2 ไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
2.3 ไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้างประจำปี
2.4 เป็นผู้มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหางบประมาณ
คคล โรงเรียนปากเกร็ด ตั้งแต่วันที่ 19 – 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวัน
4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ สวมใส่เสื้อสีสุภาพ ไม่มีลวดลาย ขนาด 2 นิ้ว
ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
4.2 เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา

4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน
จำนวน 1 ฉบับ
4.4 สำเนาบัตรประชาชน
จำนวน 1 ฉบับ
4.5 สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ
4.6 หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบรับรองความสามารถ ใบรับรองการผ่านงาน หนังสือสำคัญการ
เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นต้น พร้อมสำเนา 1 ฉบับ
5. การยื่นหลักฐานรับสมัคร
5.1 ผู้สมัครต้องยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตนเอง และรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงชื่อกำกับ
เอกสารและหลักฐานทุกฉบับที่นำมายื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือก
5.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในเอกสารการสมัครด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564
(นางสาววิณัฐธพัชร์ โพธิ์เพชร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ด

ขอบคุณค่ะ
คุณพัตรา โห้ธัญการ 089-459-1460
คุณฐิติรัตน์ เกียรติสกุลขจร 094-562-4046
ผู้ประสานงาน

 

รร.ปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท
รร.ปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท

 

 

รร.ปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท
รร.ปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท

 

รร.ปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท
รร.ปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท

 

รร.ปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท
รร.ปากเกร็ด นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกคอมพิวเตอร์และบรรณารักษ์ เงินเดือน 15,000 บาท

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก รร.ปากเกร็ด นนทบุรี