รร.สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร รับสมัครครูอัตรจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 14,000 บาท(27พ.ย.-3ธ.ค.63)

1274
รร.สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร รับสมัครครูอัตรจ้าง  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 14,000 บาท
รร.สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร รับสมัครครูอัตรจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 14,000 บาท

ประกาศโรงเรียนสวนศรีวิทยา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
ด้วยโรงเรียนสวนศรีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑

มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน โดยปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ – ๗มิถุนายน ๒๕๖๔ (ระหว่งรอครูย้ายหรือบรรจุแต่งตั้ง อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ ว ๓๓๔ ลงวันที่ ด๘ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๔๖ สั่งณ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว และเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคล/ลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๔๗

จึงประกาศรับสครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตรา ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัครคัดเลือก
๑.๑ ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา
อัตราคจ้างเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท/เดือน (หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทริสดรสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
๒.๑ มีสัญชาติไทย
๒.๒ มีอายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์
๒.๓ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒๔ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๐ แห่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๕ ไม่เป็นผู้พิการมีร่างกายทุพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นโรคตามกฎ ก.ค.ศ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๔๙
๒.๖ ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหนข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคในการเมือง
๒.๗ ไม่เป็นผู้ดยต้องโทษจำคำโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา
เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
๒.๘ ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
หรือองค์การระหว่างประเทศ
๒.๙ ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

 

 

รร.สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร รับสมัครครูอัตรจ้าง  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 14,000 บาท
รร.สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร รับสมัครครูอัตรจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 14,000 บาท

 

รร.สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร รับสมัครครูอัตรจ้าง  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 14,000 บาท
รร.สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร รับสมัครครูอัตรจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 14,000 บาท

 

รร.สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร รับสมัครครูอัตรจ้าง  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 14,000 บาท
รร.สวนศรีวิทยา จ.ชุมพร รับสมัครครูอัตรจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 14,000 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม >> http://www.suansri.ac.th/news-detail__67624

www.kruupdate.com ขอขอบคุณข้อมูลจาก รร .สวนศรีวิทยา

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ : https://www.facebook.com/krooupdatedotcom/