รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

1982
รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนภาษาอังกฤษ

ด้วย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ มีความประสงค์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนภาษาอังกฤษ
ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๑ อัตรา ดังนั้นเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
อาศัยความตามหนังสืสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด่วนมาก ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ต๘๗๖ ลงวันที่
๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ ๒๙/๒๕๔๖ สั่ง ณ วันที่
๘ กรกฎาคม ๒๕๔๖ เรื่องมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราวและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการ
บริหารงานบุคคล : ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๗

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้
๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร
– ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนภาษาอังกฤษ
จำนวน ๑ อัตรา

๒. อัตราคาจ้าง
– อัตราคาจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๓. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
– อายุ ๒๒ บีบริบูรณ์ขึ้นไป
– มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทย
-ได้รับวุฒิกรศึกษไกว่าระดับปริญญาตรี สขาวิชา ภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
.มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือได้รับประกศนียบัตรด้านการสอนหรือมีประสบการณ์ในการสอน
– สามารถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับสื่อสาร
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
-ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ออก จากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
– มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
-มีความซื่อสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม มีระเบียบวินัย และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– มีความยืดหยุ่น รักงานบริการ และสามารถรับผิดชอบงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
– ขยันทำงาน ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานได้เต็มที่
– ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติดและของมึนมาทุกชนิด

รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

 

รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

 

รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา

 

รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2 รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก รร.สุรศักดิ์มนตรี สพม.2