รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รับสมัคร ครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง

1981
รับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง

รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รับสมัครครูอัตราจ้าง 2 ตำแหน่ง วิชาเอกวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และโสตทัศนศึกษา 

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวตําแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่สอน งบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อัตราเดือนละ 8,340 บาท ค่าครองชีพเดือนละ 6,660 บาท จํานวน ๒ อัตรา จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมรีายละเอียดดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่จะดําเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จํานวน ๒ อัตรา
๑. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จํานวน ๑ อัตรา
๒. สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จํานวน ๑ อัตรา

คุณสมบัติ
1. ไม่จํากัดเพศ อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย
2. วุฒิปริญญาตรีทางด้านการศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิชาโสตทัศนศึกษาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือ หนังสือรับรองสิทธิที่ออกโดยคุรุสภา หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

***ผู้ที่สมัครคัดเลือก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หากจบ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
***ผู้ที่สมัครคัดเลือก สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา ที่มีความชํานาญทางด้านตัดต่อ/จัดทํา VDO จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
วิธีการรับสมัคร
1. ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก ขอ และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สํานักงานบุคคล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม พ.ศ. 256๔ เวลา 09.00 –15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการ คัดเลือกแต่อย่างใด

2.หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

2.1รูปถ่ายหน้าตรงไมส่วมหมวกและไม่สวมแว่นตาดําขนาด1นิ้วถ่ายไว้ไม่เกิน6 เดือน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) จํานวน 1 รูป
2.2 ปริญญาบัตรหรือใบรับรองการจบหลักสูตรตามที่กําหนดพร้อมสําเนา 1 ฉบับ

2.3 บัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านพร้อมสําเนาอย่างละ 1 ฉบับ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. 2564 พิจารณาคัดเลือก(สอบสัมภาษณ์)วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.2564 เวลา๑๔.๓๐น. ณ สํานักงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณแผนงานและบุคคล และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. 2564

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

รับสมัครครูอัตราจ้าง
รับสมัครครูอัตราจ้าง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี