รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

11093
รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564
รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มี รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564  มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งอาจมีคุณครูหลายท่านกำลังมองหา รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564 อยู่ใช่ไหมคะ เนื่องจากต้องการรวบรวมข้อมูล อบรมพัฒนาตนเอง เพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ ว.21 เราไปดูหลักสูตรกันเลยค่ะ

มาที่หลักสูตรแรกล่าสุด คือ หลักสูตร “การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษา ฯ” จาก สพฐ.ค่ะ

 1. หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศด้านการจบการศึกษาและการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา จาก สพฐ. E-Learning BET

  รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564
  รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

  ตัวอย่างเกียรติบัตร

  รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564
  รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

ลงทะเบียนหลักสูตรนี้คลิกที่นี่  

อ่านวิธีการลงทะเบียนและเข้าอบรมหลักสูตรนี้คลิกที่นี่ 

วิธีการเข้าเรียน และเกณฑ์การพิจารณาผลการฝึกอบรม
1. ผู้เข้าเรียนสามารถเลือกเรียนหน่วยการเรียนได้ทั้ง 6 หน่วย ตามความสมัครใจ
2. ผู้เข้าเรียนที่ประสงค์ขอนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงการฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน
เกณฑ์การพิจารณา
1. ผู้เข้าเรียนจะต้องเข้าเรียนตามความต้องการในแต่หน่วยให้ครบ 100 % และ
2. ผู้เข้าเรียนจะต้องทำการทดสอบหลังเรียนให้ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า 60 %
3. ผู้เข้าเรียนที่ผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะได้รับใบประกาศแสดงผลการฝึกอบรมตามหน่วยการเรียนที่ผู้เข้าสมัครเรียน และสามารถเข้าไปปริ้นใบประกาศได้ที่ หน้าหลัก => เมนู Report และ
4. ผู้เข้าเรียนที่จะนำผลการฝึกอบรมไปนับคะแนนชั่วโมงการฝึกอบรมของโครงฯ ตามประกาศของเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. จะต้องผ่านเกณฑ์ให้ครบทั้ง 6 หน่วยการเรียน
5. ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้าเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดใน ข้อ 1 และ ข้อ 2 สามารถเข้าเรียนและทำการทดสอบซ้ำได้ จนกว่าจะผ่านเกณฑ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือซักถาม
1. ห้อง Chat ในระบบ e – learning
2. โทร. 02 288 5789 – 91
 หมายเหตุ
– จะเปิดให้โหลดใบประกาศตามหน่วยการเรียนตั้งแต่วันที่ 29 เป็นต้นไป ตามลิงค์นี้ https://ebet.obec.go.th/certificate/home.php
– หากต้องการเปลี่ยนชื่อ-สกุลให้ของตนเองให้ Login เข้าสู่ระบบ เลือกโปรไฟล์ ขวามือด้านบนแล้วคลิกที่ชื่อของตนเองตามคู่มือเปลี่ยนชื่อ https://ebet.obec.go.th/editprofile.pdf

หลักสูตรนี้ได้อนุมัติให้ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรสามารถนำผลการพัฒนามานับชั่วโมงการพัฒนาเพื่อประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามประกาศ สพฐ. เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอนของ สพฐ. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2563 ค่ะ โดยคุณครูสามารถดาวน์โหลดไฟล์การรับรอง  จาก เอกสารรับรองจาก ก.ค.ศ. คลิกที่นี่

 

2. หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้ตรรกะ และสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ตรงตามตัวชี้วัดของสาระเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วยเนื้อหา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย ภาพรวมของหลักสูตร การจัดหลักสูตร และแนวการจัดการเรียนรู้
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเนื้อหา การแก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยเนื้อหา ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล และการค้นหาข้อทูลบนอินเทอร์เน็ต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การรู้ดิจิทัล ประกอบด้วยเนื้อหา ข้อปฏิบัติและการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย การปกป้องข้อมูลส่วนตัว และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

โดยหลักสูตรใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง

รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564
รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

เข้าอบรมหลักสูตรนี้คลิกที่นี่

 

3.[รุ่นที่ 2] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗) 

รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564
รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนและการจัดอบรมออนไลน์ ภาพรวมของหลักสูตร เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) การจัดหลักสูตร และแนวการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางจัดการเรียนรู้ในเรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อัลกอริทึม และการเขียนโปรแกรม Scratch

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางจัดการเรียนรู้ในเรื่อง การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน การสร้างทางเลือก การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การรู้ดิจิทัล
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางจัดการเรียนรู้ในเรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยี การใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย การใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีมารยาท การสื่อสารผ่านอีเมล

หน่วยที่ 5 การวิจัยการใช้หลักสูตร (วิทยาการคำนวณ)

จำนวน 12 ชั่วโมง

 

4. [รุ่นที่ 2] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)

รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564
รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่

 1. แนะนำวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วยเนื้อหา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. กิจกรรมที่ 2 การรู้ดิจิทัล
 4. กิจกรรมที่ 3 การแก้ปัญหา
 5. กิจกรรมที่ 4 แนวคิดเชิงคำนวณ
 6. กิจกรรมที่ 5 การแก้ปัญหาด้วย Scratch
 7. กิจกรรมที่ 6 การแก้ปัญหาด้วย Python
 8. กิจกรรมที่ 7 การออกแบบและเทคโนโลยี

ระยะเวลาเรียน  20 ชั่วโมง
เข้าอบรมหลักสูตรนี้

5. [รุ่นที่ 2]หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙)

รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564
รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วยเนื้อหา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดเชิงคำนวณ กิจกรรม CS Unplugged และ Coding กับ Blockly
 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วยเนื้อหา การพัฒนาโครงงาน และตัวอย่างเครื่องมือช่วยพัฒนาโครงงาน
 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิทยาการข้อมูล ประกอบด้วยเนื้อหา วิทยาการข้อมูล คุณค่าของข้อมูล รวบรวมและสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำข้อมูลให้เป็นภาพ
 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความเป็นพลเมืองดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบด้วยเนื้อหา INTERLAND พลเมืองดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และพัฒนาการเทคโนโลยี

โดยหลักสูตรใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

เข้าอบรมหลักสูตรนี้

6. หลักสูตรการดูแลความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน นับชั่วโมงพัฒนาครู20 ชั่วโมง

รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564
รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

สนใจอ่านรายละเอียดและเข้าอบรมหลักสูตรนี้ คลิก https://www.kruupdate.com/18444/

 

รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564
รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

7. อบรมออนไลน์ หลักสูตร เพศวิถี รอบสอง นับชั่วโมง ว.21 ได้ 22 ชั่วโมง

 สนใจอ่านรายละเอียดและเข้าอบรมหลักสูตรนี้ คลิก https://www.kruupdate.com/34403/

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพ และข้อมูล รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564  จาก สพฐ.และ สสวท. ค่ะ