รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพม.10 (เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)

6379
รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพม.10 (เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพม.10 (เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)

รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพม.10 (เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่องรวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพม.10 (เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) มาฝากคุณครูค่ะ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถทำ แบบทดสอบออนไลน์ เพื่อประเมินความรู้ของท่าน หากทำแบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล์ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ก่อน ทำแบบทดสอบออนไลน์ นะคะ หลักสูตรละ 100 ใบ / วัน เท่านั้นนะคะ ถ้าเต็มแล้วสามารถทำวันถัดไปได้ค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพม.10 (เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)

ตัวอย่างเกียรติบัตร รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพม.10 (เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)
ตัวอย่างเกียรติบัตร รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพม.10 (เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)

แบบทดสอบ ความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti- Corruption Education)

>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdalbLJ1ky1hwGL862Jrqy-ga6EKUuvq3MiT9fvi9dnYli48A/viewform

หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เรื่องการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2563

>>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXflDOdHCf53fpaCUWPKWg0npTm3RYt5yLQYG_brwfScMM9g/viewform

แบบทดสอบระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

>> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFMM71cwAuWJPT5-_9mYA5EPkDKdC0_K_thhEab9C4jtuXkQ/viewform

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่ชั้นเรียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8P2-PV7_SOV7SlEo6WIvO0pKEDhQS1KWGTgiQtGw-EsBxkQ/viewform

แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว 21/2560)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduKRGj4qA4cLvi0U6U-BqMLCnRYbGNHpfDHcn1GPdPzI7vdQ/viewform

แบบทดสอบวัดความรู้ออนไลน์ เรื่อง วิจัยในชั้นเรียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJo6FPnS7lFhAnknZWYiskfJrvJflQcqpF7NXvjTBDeY58YA/viewform

แบบทดสอบวัดความรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง รักษ์ภาษาไทย

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdokuiSrc1wZmW56N_fJ4hId14PgGTQSN9DBYh6SXTy9WHdsw/viewform

แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การวัดและประเมินผลเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_lywpWoJl_Qx3FDACVi5Sw61epNWxHNQeAOrUV2oCy-IpaA/viewform

แบบทดสอบการใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqih4_BQa6Kzb1z4VROnydJMCdE7ZgQZJnN3UTB-85HPlWKw/viewform

แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ศาสตร์พระราชา”สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJeQIuJ_GVOrjYO7Y4xoE9ivJeq0c_JMDV6mmD92qg03DeRw/closedform

แบบทดสอบความรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนและพีชคณิต

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0uHflgX6iIJo_ZoksbQVlncZIm0BLzYAT6ldzSMKscG16mA/closedform

แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะสู่การพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCGN5RIf5V5N7K9eFvNgAt6D8zAxzEFkwc3QMVKyiQxvQvgg/viewform

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา ตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ.2561

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScu0YGtpg0oV0M58INyxdXpbCLbUwKIe8eTlozTH7OIiYIJDA/viewform

แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDyLxd3u_7eGBX4DhDnbnrt9lPZaNRNMrTy4nMjQA7aPqL_A/viewform

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHRdAw3Z7Zpc7LzvnyK3YuFmeps0uk_iwhtMwviBUu_NGHBg/viewform

แบบทดสอบความรู้ เรื่อง เข้าใจวัยรุ่น : จิตวิทยาพัฒนาการเบื้องต้นสำหรับครูมัธยมศึกษา

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeobOnkLMT8GJTT3VtjWS-3IAlJxgeJUmA6whcpPWPC_pLs1Q/viewform

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง เริ่มต้นการสอนแบบโครงงานเพื่อการบูรณาการ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqQev72CsAXJ5_svms7GhGfmUoJ_VxeZjh-EaQ4nnmNK6HUg/viewform

แบบทดสอบหลักการทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง และการเคลื่อนที่

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoyjTT6qKsHrpegV1fELP6v0S7FOJ8aJyMkEiqXCyAnZHaXw/viewform

แบบทดสอบตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ วิทยาการคำนวณ(Coding)

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLKevAh1Lchv50zhtAaYxtOGGIuVCdIAop14vWczRH8fyzug/viewform

ครูอัพเดตดอทคอม หวังว่า รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ จาก สพม.10 (เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร) ​ จะเป็นประโยชน์กับคุณครูทุกท่านและขอบคุณผู้จัดทำแบบทดสอบออนไลน์ด้วยนะคะ

ติดต่อผู้จัดทำระบบได้ที่ : สพม.10

หลักสูตรอื่นๆที่น่าสนใจ : อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ กว่า 157 หลักสูตร ณ วันที่ 1 พ.ค. 2563

แบบทดสอบออนไลน์ การประกันคุณภาพการศึกษา จาก รร.บ้านโคลด สพป.บร.2

อบรมออนไลน ์ แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง กลยุทธ์การสอน ยุค New Normal บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด