รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ลูกเสือ โรงเรียนปทุมคงคา

5074
รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ลูกเสือ โรงเรียนปทุมคงคา
รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ลูกเสือ โรงเรียนปทุมคงคา

รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ลูกเสือ โรงเรียนปทุมคงคา

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี หลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร เรื่อง รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ ลูกเสือ โรงเรียนปทุมคงคา มาฝากคุณครูค่ะ

วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ผู้กำกับลูกเสือ และบุคคลที่สนใจ เข้ารับทำการทดสอบพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ที่ควรรู้
และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติตนตามการปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ถูกต้อง ผู้เข้ารับการทำแบบทดสอบออนไลน์ที่ทำคะแนนได้ร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรฟรี
ผู้เข้าทำแบบทดสอบจะต้องกรอกอีเมลจากบัญชี gmail เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร ถ้าระบบเต็มแล้วให้รอวันถัดไป (เปิดให้เข้าทำแบบทดสอบทุกวันครับ)
ขอขอบคุณ ข้อสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
วิชาจราจร ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 1 ที่ควรรู้
แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ผู้กำกับลูกเสือ และบุคคลที่สนใจ เข้ารับทำการทดสอบพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับ ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร ที่ควรรู้
และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติตนตามกฎจราจรใด้ถูกต้อง
ผู้เข้ารับการทำแบบทดสอบออนไลน์ที่ทำคะแนนได้ร้อย 60 จะได้รับเกียรติบัตรฟรี
ผู้เข้าทำแบบทดสอบจะต้องกรอกอีเมลจากบัญชี gmail เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร ถ้าระบบเต็มแล้วให้รอวันถัดไป เปิดให้เข้าทำแบบทดสอบทุกวันแบบยาวๆๆไปครับ
วิชาจราจร ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 1 ที่ควรรู้
วิชาจราจร ป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรประเภทบังคับ 1 ที่ควรรู้
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.วิชานักบริหารการเลือกตั้ง
แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ผู้กำกับลูกเสือ และบุคคลที่สนใจ เข้ารับทำการทดสอบพัฒนาตนเอง เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ที่ควรรู้
และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เสริมสร้างวินัยในการปฏิบัติตนตามการปกครองด้วย
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขได้ถูกต้อง
ผู้เข้ารับการทำแบบทดสอบออนไลน์ที่ทำคะแนนได้ร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรฟรี
ผู้เข้าทำแบบทดสอบจะต้องกรอกอีเมลจากบัญชี gmail เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร ถ้าระบบเต็มแล้วให้รอวันถัดไป (เปิดให้เข้าทำแบบทดสอบทุกวันครับ)
ขอขอบคุณ ข้อสอบวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.วิชานักบริหารการเลือกตั้ง
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.วิชานักบริหารการเลือกตั้ง
แบบทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ วิชาหัวหน้าคนครัว
แบบทดสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จัดทำขึ้นเพื่อให้ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ คณะครู และ บุคลากรทั่วไปที่สนใจ เข้ารับการทดสอบเพื่อทบทวนความรู้เครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในช่วงเฝ้าระวังโควิด -19
เพื่อส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือไทย และ ได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียนไทยก้าวสู่พลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบไป
ผู้เข้ารับทำการทดสอบแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อทำคะแนนผ่านร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรฟรี และผู้เข้ารับการทดสอบจะต้องกรอกอีเมลจากบัญชี gmail เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร
การมอบเกียรติบัตรจำกัดวันละ 100 ใบ ถ้าเต็มแล้วให้รอเข้าทำแบบทดสอบในวันถัดไปครับ (เปิดทุกวันนะครับ)
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
วิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ลูกเสืออาสา กกต.วิชานักประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง
เข้าทำแบบทดสอบอ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณ งานวัดและประเมินผลโรงเรียนปทุมคงคา นายกษิธนัช ด่านสมัคร 920 โรงเรียนปทุมคงคา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร 0617154462