รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ สสวท. ที่สามารถนับชั่วโมง ว.21 ได้

6748
รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ สสวท. ที่สามารถนับชั่วโมง ว.21 ได้
รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ สสวท. ที่สามารถนับชั่วโมง ว.21 ได้

รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ สสวท. ที่สามารถนับชั่วโมง ว.21 ได้

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มี รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ สสวท. ที่สามารถนับชั่วโมง ว.21 ได้ มาฝากคุณครูค่ะ ซึ่งอาจจะมีคุณครูหลายท่านกำลังพัฒนาตนเองด้วยการอบรมออนไลน์อยู่ใช่ไหมคะ เราไปดูหลักสูตรแรกกันเลยค่ะ

สสวท. จัดอบรมออนไลน์ “หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครู (C4T) รุ่น 2” ให้แก่ครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณหรือในรายวิชาอื่น ๆ ที่มีความสนใจ “ฟรี” ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยหลักสูตรผ่านการรับรองจาก กคศ. ใช้ประกอบการเลื่อนวิทยฐานะได้

รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ สสวท. ที่สามารถนับชั่วโมง ว.21 ได้
รวมหลักสูตร อบรมออนไลน์ สสวท. ที่สามารถนับชั่วโมง ว.21 ได้

 

หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ Coding Online for Grade ๑-๓ Teacher (C๔T–๖)

เป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและโค้ดดิ้งสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้ตรรกะ และสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนได้ตรงตามตัวชี้วัดของสาระเทคโนโลยี (เทคโนโลยี) ระดับประถมศึกษาตอนต้น ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วยเนื้อหา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักสูตรวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษา ประกอบด้วย ภาพรวมของหลักสูตร การจัดหลักสูตร และแนวการจัดการเรียนรู้
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยเนื้อหา การแก้ปัญหา และการเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่ง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วยเนื้อหา ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ การจัดหมวดหมู่ไฟล์และโฟลเดอร์ การใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น การนำเสนอข้อมูล และการค้นหาข้อทูลบนอินเทอร์เน็ต
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การรู้ดิจิทัล ประกอบด้วยเนื้อหา ข้อปฏิบัติและการใช้งานคอมพิวเตอร์อย่างปลอดภัย การปกป้องข้อมูลส่วนตัว และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน

โดยหลักสูตรใช้เวลาเรียน 12 ชั่วโมง

รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

เข้าอบรมหลักสูตรนี้คลิกที่นี่

 

[รุ่นที่ 2] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ Coding Online for Grade ๔-๖ Teacher (C๔T – ๗) 

รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564
รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้ ความเข้าใจในสาระการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการเรียนรู้รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเน้นการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ การนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน สอดคล้องตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 หลักสูตรวิทยาการคำนวณ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียนและการจัดอบรมออนไลน์ ภาพรวมของหลักสูตร เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) การจัดหลักสูตร และแนวการจัดการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 วิทยาการคอมพิวเตอร์
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางจัดการเรียนรู้ในเรื่อง การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ อัลกอริทึม และการเขียนโปรแกรม Scratch

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางจัดการเรียนรู้ในเรื่อง การประมวลผลข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน การสร้างทางเลือก การค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ต การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การรู้ดิจิทัล
ความรู้ความเข้าใจและแนวทางจัดการเรียนรู้ในเรื่อง ผลกระทบของเทคโนโลยี การใช้งานเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย การใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีมารยาท การสื่อสารผ่านอีเมล

หน่วยที่ 5 การวิจัยการใช้หลักสูตร (วิทยาการคำนวณ)

จำนวน 12 ชั่วโมง

เข้าอบรมหลักสูตรนี้

 

[รุ่นที่ 2] หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ Coding Online for Grade ๗-๙ Teacher (C๔T – ๘)

รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564
รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 8 ส่วน ได้แก่

 1. แนะนำวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วยเนื้อหา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 2. กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 3. กิจกรรมที่ 2 การรู้ดิจิทัล
 4. กิจกรรมที่ 3 การแก้ปัญหา
 5. กิจกรรมที่ 4 แนวคิดเชิงคำนวณ
 6. กิจกรรมที่ 5 การแก้ปัญหาด้วย Scratch
 7. กิจกรรมที่ 6 การแก้ปัญหาด้วย Python
 8. กิจกรรมที่ 7 การออกแบบและเทคโนโลยี

ระยะเวลาเรียน  20 ชั่วโมง

เข้าอบรมหลักสูตรนี้

 

 

[รุ่นที่ 2]หลักสูตรอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖ Coding Online Grade ๑๐-๑๒ Teacher (C๔T-๙)

รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564
รวมหลักสูตร อบรมครู ออนไลน์ นับชั่วโมง ขอมีวิทยฐานะ ว.21 ได้ ข้อมูลล่าสุด มกราคม 2564

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่

 1. หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนะนำวิทยาการคำนวณ ประกอบด้วยเนื้อหา การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้โค้ดดิ้งในโรงเรียน การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ และตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 2. หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แนวคิดเชิงคำนวณกับการแก้ปัญหาในชีวิตจริง ประกอบด้วยเนื้อหา แนวคิดเชิงคำนวณ กิจกรรม CS Unplugged และ Coding กับ Blockly
 3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาโครงงาน ประกอบด้วยเนื้อหา การพัฒนาโครงงาน และตัวอย่างเครื่องมือช่วยพัฒนาโครงงาน
 4. หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิทยาการข้อมูล ประกอบด้วยเนื้อหา วิทยาการข้อมูล คุณค่าของข้อมูล รวบรวมและสำรวจข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการทำข้อมูลให้เป็นภาพ
 5. หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความเป็นพลเมืองดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ประกอบด้วยเนื้อหา INTERLAND พลเมืองดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และพัฒนาการเทคโนโลยี

โดยหลักสูตรใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมง

เข้าอบรมหลักสูตรนี้

 

และนอกจากนี้คุณครูยังสามารถเข้าอบรมหลักสูตรอื่นๆของ สสวท.ได้ โดยคลิกที่นี่ https://teacherpd.ipst.ac.th/news/  ซึ่งรวมหลักสูตรให้คุณครูได้เรียนรู้พัฒนาตนเองหลายหลักสูตรเลยค่ะ
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูลจาก  สสวท. และขอบคุณที่ สสวท. ที่ได้จัดทำหลักสูตรอบรมในครั้งนี้นะคะ