รวมแบบทดสอบออนไลน์ การเทียบโอนผลการเรียน และวันสุนทรภู่ โดยโรงเรียนปทุมคงคา

1783
รวมแบบทดสอบออนไลน์ การเทียบโอนผลการเรียน และวันสุนทรภู่ โดยโรงเรียนปทุมคงคา
รวมแบบทดสอบออนไลน์ การเทียบโอนผลการเรียน และวันสุนทรภู่ โดยโรงเรียนปทุมคงคา

รวมแบบทดสอบออนไลน์ การเทียบโอนผลการเรียน และวันสุนทรภู่ โดยโรงเรียนปทุมคงคา

แบบทดสอบเรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณครูทุกท่านที่สนใจเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์เพื่อทบทวนความรู้ เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน
และนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผู้เข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ที่ทำคะแนนผ่านร้อยละ 60 จะได้รับเกียรติบัตรฟรี และต้องใช้อีเมลจากบัญชี gmail.เท่านั้นจึงจะได้รับเกียรติบัตร ถ้าระบบเต็ม ให้รอเข้าระบบวันถัดไปนะครับ (เปิดทุกวันครับ 1 วันแจกเกียรติบัตร 700 ใบนะครับ)

งานวัดผลโรงเรียนปทุมคงคาขอขอบคุณ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แบบทดสอบเรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ชุดที่ 1

https://forms.gle/43bk5oEpT3qa8rUA6?_iipp=1

แบบทดสอบเรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน ชุดที่ 2

https://forms.gle/3fnxFdEL8hgeKzha6

แบบทดสอบถาษาไทย สุนทรภู่ครับ

เข้าทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่ : https://forms.gle/k2kTUyrbWG3roAnQ9

งานวัดผลโรงเรียนปทุมคงคา ขอขอบคุณ
นายอัมรินทร์ เหนือร้อยเอ็ด รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ
คุณครูกิตติมา พุ่มซ้อน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
คุณครูณัฏฐา น้อยถนอม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ที่่ได้ช่วยตรวจทานความถูกต้องของแบบทดสอบฉบับนี้ครับ

ขอบคุณครับ
นายกษิธนัช ด่านสมัคร
หัวหน้างานวัดและประเมินผลโรงเรียนปทุมคงคา
ผู้ออกข้อสอบและจัดทำแบบทดสอบออนไลน์