รวมแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ฟรี! มีเกียรติบัตร

2235
รวมแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ฟรี! มีเกียรติบัตร
รวมแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ฟรี! มีเกียรติบัตร

รวมแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ฟรี! มีเกียรติบัตร

สวัสดีครับ คุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม ขออนุญาตนำลิงก์แบบทดสอบออนไลน์ จำนวน 18 หลักสูตร จัดทำโดย สพป. สุพรรณบุรี เขต 3  มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

ขอเชิญคุณครูและผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าทำแบบทดสอบออนไลน์ หากผ่านเกณฑ์การประเมิน ท่านจะได้รับเกียรติบัตรทันที

***เมื่อท่านทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์การประเมินแล้ว ระบบจะแจ้งคะแนน พร้อมโชว์ปุ่ม ดาวน์โหลดเกียรติบัตร ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ทันที

ตัวอย่างเกียรติบัตร

รวมแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ฟรี! มีเกียรติบัตร
รวมแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ฟรี! มีเกียรติบัตร

คุณครูสามารถเลือกทำแบบทดสอบออนไลน์ทั้ง 18 หลักสูตร ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้ครับ

รวมแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ฟรี! มีเกียรติบัตร
รวมแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ฟรี! มีเกียรติบัตร

หลักสูตรที่ 1 แบบทดสอบเรื่องการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

เพิ่มเพื่อน

หลักสูตรที่ 2 แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการคุณภาพการศึกษาแนวใหม่ พ.ศ. 2561
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 3 แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ(Coding)
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 4 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง หลักสูตรฐานสมรรถนะ
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 5 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่องการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 6 แบบทดสอบออนไลน์เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 7 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “การวัดความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุระดับสถานศึกษา”
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 8 แบบทดสอบออนไลน์การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

รวมแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ฟรี! มีเกียรติบัตร
รวมแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ฟรี! มีเกียรติบัตร

หลักสูตรที่ 9 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 10 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การวัดความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation)
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 11 แบบทดสอบออนไลน์การวัดความรู้ความเข้าใจ ด้านจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 12 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 13 แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 14 แบบทดสอบออนไลน์เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา”
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 15 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนโยบายและแผน
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 16 แบบทดสอบออนไลน์เรื่องการวัดประเมินผลทักษะด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy)
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

รวมแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ฟรี! มีเกียรติบัตร
รวมแบบทดสอบออนไลน์ 18 หลักสูตร โดย สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ฟรี! มีเกียรติบัตร

หลักสูตรที่ 17 แบบทดสอบเรื่องระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

หลักสูตรที่ 18 แบบทดสอบออนไลน์การวัดความรู้ความเข้าใจด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา
ทำแบบทดสอบ คลิกที่นี่!!

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สพป. สุพรรณบุรี เขต 3