รวมไว้ที่นี่ คอร์สเรียนออนไลน์ จาก 43 มหาวิทยาลัย ทั่วประเทศ

4340

คอร์สเรียน Online จาก 43 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศรวบรวมไว้ที่นี่

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหิดล
 https://thaimooc.org/site/CU_MOOC/

📌 หลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 https://thaimooc.org/site/CU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 https://thaimooc.org/site/CMU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 https://thaimooc.org/site/CRRU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 https://thaimooc.org/site/CMRU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 https://thaimooc.org/site/BU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 https://thaimooc.org/site/DPU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 https://thaimooc.org/site/DRU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 https://thaimooc.org/site/HU_MOOC/

📌 หลักสูตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 https://thaimooc.org/site/KMITL_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 https://thaimooc.org/site/KMUTNB_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 https://thaimooc.org/site/KMUTT_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 https://thaimooc.org/site/KU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 https://thaimooc.org/site/MFU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
 https://thaimooc.org/site/MJU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 https://thaimooc.org/site/NRRU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 https://thaimooc.org/site/NU_MOOC/

📌 หลักสูตรของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 https://thaimooc.org/site/PIM_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 https://thaimooc.org/site/PKRU_MOOC/

📌 หลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี
 https://thaimooc.org/site/PNCC_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 https://thaimooc.org/site/PSRU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 https://thaimooc.org/site/PSU_MOOC/

📌 หลักสูตรของสถาบันรัชต์ภาคย์
 https://thaimooc.org/site/Rajapark_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 https://thaimooc.org/site/RBAC_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 https://thaimooc.org/site/RMUTI_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 https://thaimooc.org/site/RMUTK_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 https://thaimooc.org/site/RMUTR_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 https://thaimooc.org/site/RMUTSB_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 https://thaimooc.org/site/RPU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรังสิต
 https://thaimooc.org/site/RSU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 https://thaimooc.org/site/RU_MOOC/

📌 หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
 https://thaimooc.org/site/SCT_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 https://thaimooc.org/site/SDU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
 https://thaimooc.org/site/SPU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 https://thaimooc.org/site/SRU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 https://thaimooc.org/site/SSRU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 https://thaimooc.org/site/STOU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร
 https://thaimooc.org/site/SU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 https://thaimooc.org/site/SUT_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 https://thaimooc.org/site/SWU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ
 https://thaimooc.org/site/TSU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 https://thaimooc.org/site/URU_MOOC/

📌 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 https://thaimooc.org/site/WU_MOOC/

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจาก คุณครู Sutidate Suwanla