รวมไว้ให้แล้วที่นี่! ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ชั้นป.1 – ป.6 ทุกรายวิชา

9633

ช่วงนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงเวลาในการทดสอบปลายภาคเรียนกันแล้ว เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมจึงขอนำข้อสอบที่ สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท. จัดทำขึ้นเป็นข้อสอบมาตรฐานชั้นปีมาให้คุณครู ผู้ปกครอง คุณพ่อคุณแม่ ได้นำไปทดสอบวัดความรู้ให้กับนักเรียนครับ

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป. 1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.1.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 1 


ระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป. 2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป. 2.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 2

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 3 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.4.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.4.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 4 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.5.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.5.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 5 

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบไปด้วย

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี – นาฏศิลป์ ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.6.doc

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.6.doc

>>ดาวน์โหลดข้อสอบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

ขอบคุณที่มาของข้อมูล : สำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ หรือ อจท.