รวมไว้ให้แล้วที่นี่! ข้อสอบ-แนวข้อสอบ O-NET ชั้น ป.6 ม.3 ม.6 พร้อมข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการสอบ

1879

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560


>> ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลด >> รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา

ข้อมูลในการสอบวิชาภาษาไทยและรูปแบบอัตนัยแบบเขียนตอบ

>> ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3


ดาวน์โหลด >> รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา

>> ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6


ดาวน์โหลด >> รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบในแต่ละรายวิชา

รวมข้อสอบ O-NET ทั้งหมดดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยครับ

ข้อสอบ O-NET 2559

ตามที่ สทศ.ได้ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น
 
ในการนี้ สทศ. ได้นำข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 เผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ต้นสังกัดและโรงเรียนได้นำไปใช้ในวางแผนและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ดียิ่งขึ้น
 
หากท่านใดมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับข้อสอบและเฉลยคำตอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 สามารถส่งข้อมูลมาที่ สทศ. ตามช่องทาง ดังนี้ 
1. ยื่นเอกสารด้วยตนเองที่ สทศ. (อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ)
2. สายตรงผู้บริหาร (www.niets.or.th เมนู สายตรงผู้บริหาร)
 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

และ เว็บไซต์ครูอัพเดตขอนำคลังข้อสอบ O-NET, Pre o-net,GAT-PAT, และข้อสอบอื่นๆอีกมากมายครับมาให้ทุกท่านได้ดาาวน์โหลดไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการทดสอบระดับชาติครับ ต้องขอขอบคุณผู้รวบรวมข้อมูล คุณครูโช ที่ได้แนะนำคลังข้อสอบดีดีให้กับทางเว็บไซต์รวมถึงรวบรวมข้อมูลทั้งหมดผ่านทาง ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี อ.โชติพัฒน์  ด้วยครับ

ภาพตัวอย่าง!

ดาวน์โหลดที่นี่ครับ

ที่มา ห้องเรียนวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี อ.โชติพัฒน์

และสุดท้ายเว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมขอนำตัวอย่างข้อสอบ NT และ O-NET สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 มาเผยแพร่ให้ทุกท่านได้นำไปเตรียมความพร้อมนักเรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษา ดังนี้ครับ

ตัวอย่างข้อสอบ NT และ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

    – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

 ตัวอย่างข้อสอบ NT และ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

    – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

ตัวอย่างข้อสอบ NT และ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

    – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

ตัวอย่างข้อสอบ NT และ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>


ตัวอย่างข้อสอบ NT และ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา

     – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>


ข้อสอบกลุ่มสาระอื่นๆ

ตัวอย่างข้อสอบ NT และ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา

     – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

ตัวอย่างข้อสอบ NT, O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

    – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด>

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>

ตัวอย่างข้อสอบ NT และ O-NET กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

     – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ป.6 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 1 <ดาวน์โหลด> 

    – ข้อสอบ ม.3 ชุดที่ 2 <ดาวน์โหลด>


ที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1